Меню сайта

Основні аспекти функціонування ринку корпоративних

Надійність корпоративних облігацій трохи нижче, ніж у державних або муніципальних боргових зобов'язань. Вона може варіюватися від оцінки " investment grade bonds " (надійні папери інвестиційного рівня) до " junk bonds " ("сміттєві облігації", емітент яких обіцяє значну прибутковість, але не може в якості гарантії уявити навіть свою історію або репутацію, тому ризик втрати, прийнятий на себе інвестором в цьому випадку, дуже великий). У той же час прибутковість по корпоративним облігаціям перевищує прибутковість по державним або муніципальним зобов'язанням.

Номінал корпоративних облігацій складає частіше всього $ 1000, а процентні платежі здійснюються раз на півроку. Визначальною обставиною при оцінці надійності корпоративних облігацій є їх забезпеченість активами компанії-емітента.

Таким чином, корпоративні облігації є перспективним інструментом мобілізації вільних коштів інвесторів в інтересах розвитку підприємства - емітента та всієї економіки в цілому. Незважаючи на бурхливий розвиток корпоративних облігацій, українські підприємства ще не активно використовують потенціал цього фінансового інструменту. Позитивна динаміка на вітчизняному ринку корпоративних облігацій дає надію на подальший розвиток цього сегмента фондового ринку та збільшення диференціації джерел фінансування капіталу підприємства. Проте необхідно зазначити появу негативної тенденції щодо погіршення кредитної якості компаній, що вперше виходять на публічний ринок. Задля високої доходності інвестори знижують вимоги до кредитної якості та рівня інформаційної прозорості емітентів, що відкриває дорогу порівняно малим компаніям із слабкими фінансовими показниками. В довгостроковій перспективі подібна практика може привести до ризику серії корпоративних дефолтів за облігаціями.

Хоча, на даний час спостерігається позитивна тенденція щодо обсягу залучених корпоративних облігацій, існують певні перешкоди на шляху розвитку такого сегменту фондового ринку, як ринок корпоративних облігацій

Перешкоди на шляху до повноцінного функціонування ринку корпоративних облігацій зумовлені рядом факторів:

) загальне падінняа ктивності на фондовому ринку, скороченняактивностіінвесторіввнаслідокнестабільногофінансовоекономічного становища в країні та відсутності твердої національної грошової одиниці;

) низький рівень інформативності та прозорості ринку облігацій підприємств, що пов‘язано із обмеженістю та недостовірністю звітних даних, а також відмовою від послуг рейтингових агентств;

) наявність на ринку облігацій «спекулятивного» рівня, яківажко відрізнити від облігацій «інвестиційного» рівня;

) відставання існуючої нормативно-правової базифункціонування ринку облігацій підприємств від розвитку реальних процесів на ньому;

) помилкиемітенті в ході емісії та обігу корпоративних облігацій, зокрема відсутність зв‘язку між параметрами їх випуску та проекту.

) слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку корпоративних облігацій;

) нерозвиненість первинного ринку та операцій з деривативами;

) висока вартість фінансового інжинірингу, недостатній розвиток інфраструктури ринку, нестача досвідчених андерайтерів;

) відсутність гарантій по операціях з облігаціями підприємств, а також практика встановлення плаваючої купонної ставки;

) не довіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку; [14]

Підсумовуючи, можна зазначити, що останнім часом значно підвищилась ефективність функціонування ринку корпоративних облігацій України та прискорилась його інтеграція у світовий фінансовий простір. Проте непослідовна і суперечлива державна політика щодо іноземних інвесторів, низька культура корпоративного управління, відсутність прозорої фінансової звітності підприємств та інші причини призвели до того, щокорпоративніоблігаціїщенедостатньовиконуютьфункціюзалученняінвестиційнихресурсів [15].

Удосконалення законодавства, що регулює випуск, обіг, використання корпоративних облігацій, корпоративне управління та інфраструктуру ринку боргових зобов'язань, сприятиме підвищенню ефективності функціонування облігацій підприємств в Україні, а це дає змогу запровадити міцну основу для довгострокового зростання економіки України, підвищити добробут людей, створити прозорий, справедливий і надійний фондовий ринок, адаптувати національний фондовий ринок до міжнародних фінансових ринків і, в кінцевому підсумку, - забезпечити стабільність фінансової системи держави. [16].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...