Меню сайта

Місце прибуткового оподаткування юридичних осіб в Державному бюджеті

Податок на прибуток підприємств є одним із видів прямого оподаткування - прибуткового, і оподатковує доходи юридичних осіб. Податок на прибуток підприємств в Україні має значне фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Це обумовлено перш за все пропорціями в розподілі ВВП, які склалися історично: в централізовано-плановій економіці основну масу доходів бюджету становили надходження від державних підприємств і досить незначну - податки з населення, оскільки штучно стримувався фонд споживання і збільшувався фонд нагромадження.

Податок на прибуток підприємств крім значного фіскального значення має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. За допомогою цього податку держава може здійснювати стимулюючий вплив на розвиток окремих галузей або регіонів, на виробництво пріоритетних товарів, робіт, послуг, на пожвавлення інвестиційної та інноваційної діяльності та розвиток конкурентних відносин тощо [23, с. 90].

Характерною негативною рисою сучасного становища підприємств є зростання їх дебіторської та кредиторської заборгованості. Дисбаланс між дебіторською та кредиторською заборгованістю перетворюється на важливий фактор формування прибутку. Враховуючи те, що частина підприємств України працює зі збитками, вимагає розгляду питання ефективності залучення банківських кредитів, виходячи з мінімуму збитків. Встановлено, що найбільший ефект від використання залучених коштів досягається на підприємствах, де є високою частка умовно постійних витрат.

Прибуток має не тільки функціональний, а й інституціональний характер, який виявляється передусім у податковому законодавстві. Тому комбінування або спеціалізація виробництва, приводить до зміни суми сплачених податків. А це, разом зі зміною необхідного розміру обігових коштів, безпосередньо відображається на прибутку підприємства. Методи аналізу прибутку, які враховують вплив цього фактора, підвищують обґрунтування управлінських рішень у галузі створення господарюючих об’єднань та розукрупнення підприємств. У процесі дослідження було встановлено: якщо розглядати структуру виробництва на підприємстві з позицій обсягу виготовленої продукції, то спостерігається така закономірність: чим більше за розміром підприємство, чим більше воно виготовляє продукції, тим вищий в нього рівень комбінування виробництва. У зв’язку з цим для забезпечення рівних умов господарювання усім суб’єктам ринкових відносин необхідно удосконалити податкове законодавство, передбачивши в ньому встановлення залежності розміру податкової ставки від обсягу одержуваного прибутку.

Разом з тим, необхідно мати на увазі, що стандартні методики моделювання розвитку систем прямого оподаткування не завжди придатні до використання у вітчизняних умовах, перш за все через невідповідність статистичної бази та наявність великого тіньового сектору в економіці. Крім того, при проектуванні державного бюджету, в тому числі і його дохідної частини, яка в значній мірі формується завдяки надходженням основних прямих податків, органами державної влади і управління нерідко враховуються позаекономічні (як правило, політичні) фактори, які ми не можемо брати до уваги у випадку використання економетричних моделей прогнозування вказаних надходжень. Врахування позаекономічних чинників доцільно проводити з використанням методів експертного аналізу.

В нинішніх умовах поступово вирівнюється співвідношення між фондом споживання і нагромадження, наслідком чого є поступове зменшення бюджетного значення податку на прибуток підприємств і збільшення - податку з доходів фізичних осіб (таблиця 2.2 та додатки Е, Ж,З). Це говорить про те, що структура надходжень основних прямих податків поступово наближатиметься до визнаних європейських норм. Дана тенденція спостерігається і в Обухівському районі.

Таблиця 2.2

Фактичні надходження платежів до Зведеного бюджету за 2006-2009 рр. по ДПІ Обухівському районі, тис. грн.

Назва платежів

Роки

Абсолютні відхилення

2006

2007

2008

2009

2007 від 2006

2008 від 2007

2009 від 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

Податок з доходів фізичних осіб

88,8

109,8

111,5

96,6

21,0

1,7

-14,9

Податок на прибуток підприємств

66,9

54,1

65,7

31,4

-12,8

11,6

-34,3

Інші надходження

36,5

97,3

130,6

127,7

60,8

33,3

-2,9

Всього надходжень

192,2

261,2

307,8

255,7

69

46,6

-52,1

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...