Меню сайта

Місце прибуткового оподаткування юридичних осіб в Державному бюджеті

За станом на сьогоднішній день існує проблема з регламентацією податкових пільг. Річ у тому, що цивілізована податкова система повинна припускати наявність мінімальної кількості економічно обґрунтованих податкових пільг. Визначити оптимальний перелік таких пільг на практиці досить складно, не говорячи вже про розробку оптимального рівня їхньої регламентації. Адже при високому рівні регламентації пільг їхня ефективність вкрай незначна.

Найчастіше пільги створюють стимули для розвитку всякого роду посередницьких напівкримінальних структур, що надають послуги по легальним (з формальної точки зору) схемам заниження податкових платежів у бюджет. Дохідна частина бюджету через це несе колосальні втрати.

Оцінивши ситуацію з надання пільг в Обухівському районі (таблиця 2.9) було виявлено, що близько 80% від загального надходження платежів за податком на прибуток займають пільги, що є негативним моментом в діяльності Обухівської ДПІ.

Таблиця 2.9

Динаміка пільг по податку на прибуток в Обухівському районі, тис. грн.

Показники

Роки

Абсолютні відхилення

2007

2008

2009

2008 від 2007

2009 від 2008

1

2

3

4

5

6

Надходження платежів по податку на прибуток до Зведеного бюджету

54110,1

65726,0

31435,5

11615,9

-34290,5

Надано пільг

46178,2

53155,9

24546,3

6977,7

-28609,6

Питома вага пільг в загальних надходженнях по податку на прибуток Зведеного бюджету, %

85,3

80,9

78,1

-4,5

-2,8

Таким чином, різнобічний аналіз надходжень за податком на прибток в Обухівському районі показав, що досягнення ефективного розвитку податкової системи не можливо без зміни державою ідеології підприємця, тобто потрібно створити такі умови, коли відчуження грошових коштів з боку населення мало б вигляд добровільного відмовлення, а це можливо тільки за умови, коли той, хто віддає свою частку, буде твердо впевнений в її ефективному використанні для спільного блага або в поверненні власникові її у вигляді певних послуг. З цього випливає одне з найгостріших та най-актуальніших питань діяльності держави в галузі податкової політики - створення прозорої податкової системи.

Незважаючи на значні суперечності реформ, у деяких своїх частинах зміст податкової системи відповідає вимогам, що склалися у світовій практиці. Україна пережила проблеми наповнення бюджету грішми, уникнення надходження до бюджету шляхом взаємозаліків, невиконання більшості прийнятих щорічних бюджетів, реструктуризації боргів як засобу поліпшення фінансового стану підприємств та їх розрахунків з бюджетом. Із часом завдяки трансформації бюджетної і податкової систем окремі із зазначених явищ відійшли в минуле, а деякі змінили свій характер, хоча ще залишаються не розв'язаними повною мірою. Але такі проблеми, як масове ухиляння від податків, втрати доходів бюджету від податкових пільг, зростання зовнішньої заборгованості, залишаються актуальними.

Висновки до розділу 2

Податок на прибуток підприємств є одним із видів прямого оподаткування - прибуткового, і оподатковує доходи юридичних осіб. Податок на прибуток підприємств в Україні має значне фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Це обумовлено перш за все пропорціями в розподілі ВВП, які склалися історично: в централізовано-плановій економіці основну масу доходів бюджету становили надходження від державних підприємств і досить незначну - податки з населення, оскільки штучно стримувався фонд споживання і збільшувався фонд нагромадження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...