Меню сайта

Відповідальність за ухилення від сплати податків

• ухиленні від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платників обов'язкових страхових внесків та порушенні порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування (ст. 165-1);

• порушення порядку проведення розрахунків із споживачами (ст.155-1);

• порушенні порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (ст. 166-6).

Ухилення від подання декларації про доходи від зайняття кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що оподатковуються прибутковим податком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне подання декларації, чи включення до неї завідомо перекручених даних - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, ухилення від сплати податків призводить до тяжких наслідків - бюджетного дефіциту та гальмування економічного розвитку держави. Відповідальність за ухилення від сплати податків регламентується Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року №2181-III, Кримінальним кодексом та деякими іншими законодавчими актами.

Висновки до розділу 3

Вивчення світового досвіду супроводжується порівнянням податкової системи України з податковими системами розвинутих країн, яке стає підставою для визначення шляхів удосконалення податкової системи України.

Системи оподаткування в різних країнах світу відрізняються одна від одної за структурою, набором податків, зборів та обов’язкових платежів, методами їх стягнення, податковими ставками, фіскальними повноваженнями органів різних рівнів влади, податковою базою та податковими пільгами.

Але перш ніж використовувати теоретичну базу і практичний досвід країн Заходу, все це має бути переусвідомлене й адаптовано до наших умов. Встановлення високого рівня оподаткування з метою вирішення передусім фіскальних завдань і поповнення бюджету може бути основою податкової стратегії на якийсь час, тому, що це заважає створенню нових підприємницьких структур і призводить до масових банкрутств.

Ідеальної системи оподаткування, звичайно, не існує. Тому найголовнішим завданням, яке стоїть перед державою є не створення ідеальної системи оподаткування, а вирішення найактуальніших питань і усунення найсуттєвіших прогалин у системі прибуткового оподаткування підприємств.

Напрями щодо удосконалення оподаткування прибутку підприємств:

1) необхідність цілісної системи оподаткування підприємств і законодавства, яке її регулює;

2) зниження реального податкового навантаження на товаровиробників у сполученні з безумовним забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами бюджетів усіх рівнів;

) необхідно забезпечити максимально рівномірний розподіл податкового навантаження по податку на прибуток організацій шляхом вирівнювання податкової бази;

) податкова система повинна припускати наявність мінімальної кількості економічно обґрунтованих пільг;

) потрібно гармонізувати зв'язок бухгалтерського та податкового обліку;

6) вирішення проблеми ухилення українських підприємств від сплати податку на прибуток.

Ухилення від сплати податків - дії платників податків, спрямовані на зменшення податкового тягаря через заниження доходів та вартості майна або їх повне приховування. Розрізняють легальне (дозволене законодавством) та нелегальне (з порушенням вимог чинного законодавства) ухилення від сплати податків.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...