Меню сайта

Податкова система України: формування та етапи розвитку

Історично склалося так, що податки є однією з найдавніших форм фінансових відносин між державою та членами її суспільства. З виникненням держави з’явилася необхідність у фінансуванні державних витрат для виконання покладених на неї функцій. Це і спричинило появу різноманітних внесків і платежів до державної казни. На початку свого існування податки сплачувались в товарній формі і тільки з виникненням товарно-грошових відносин впроваджується грошова форма сплати податків. Історія знає багато прикладів, коли недосконалість податкових систем призводила до воєнних та соціальних конфліктів, занепаду країн та цілих цивілізацій. Здебільшого така недосконалість виражалася непосильним податковим тягарем та нерівномірним податковим навантаженням різних соціальних верств. Але разом з тим впровадження податків мало і значний позитивний вплив. Залучаючи за допомогою податків в своє розпорядження значні фінансові ресурси, держава забезпечувала собі нормальне функціонування та розвиток. З’являлася можливість покращити оборону своїх рубежів, розвивати виробництво, науку, культуру, а в подальшому і забезпечити соціальний захист своїх громадян. Виникнення податків сягає сивої давнини. В Київській Русі податки з'являються вже в перші роки виникнення цієї древньої держави. І що важливо, давньоруські податки не запозичуються з інших країн, а мають своє власне, національне походження. Одним з найдавніших прямих податків Київської Русі, що проіснував на українських землях, було подимне. Назва походить від одиниці оподаткування - «диму». Тобто, «дому», селянського двору. Платили подимне натурою та часткового грішми. Інший древній податок - полюддя. Він збирався під час щорічних об'їздів Київської Русі князем та його дружиною. І ще одним джерелом наповнення казни було поплужне. Це земельний податок, одиницею оподаткування якого був плуг. Поплужне йшло на військові витрати, утримання велико - князівського двору та на дипломатичні місії. Цікаво, що ці три види податків так узвичаїлись, що й продовжили існувати тоді, коли Київської Русі не стало. Спочатку в землях Галицько-Волинського князівства, а потім за часів литовсько-української та литовсько-польської держави.

Найбільшого свого розвитку податки досягли в умовах розвиненої економіки. Змінилося ставлення людей до оподаткування. В розвинених країнах податки вже не вважаються непосильним тягарем для членів суспільства, адже громадяни розуміють їх економічно-соціальну необхідність. Податки стають невід’ємним елементом фінансової системи країни і дійовим інструментом розподілу фінансових ресурсів.

В більшості розвинених країн вже створено сталу систему оподаткування. Досконалість податкової системи країни, загальний рівень оподаткування та рівень соціального забезпечення в країні свідчать про рівень розвитку держави та добробуту її громадян. Створення податкової системи країни має ґрунтуватись на серйозній науковій основі. Творцями теорії оподаткування вважаються такі відомі економісти: Адам Сміт, Давід Рікардо, Джон Кейно, Поль Самуельсон та інші. Ними доведено, що без наукової концепції податкової політики держава може перетворити податки на гальмо свого розвитку. Оподаткування в кожній країні має вестися з обов’язковим спиранням на висновки про вплив рівня оподаткування на розвиток економіки країни, на результати діяльності суб’єктів господарювання, на напрямки і характер інвестицій, на розмір і структуру фонду споживання та фонду нагромадження, на рівень ухилення від оподаткування в країні. Треба якомога більше намагатись дотримуватись пропорційності між рівнем сплачених членами суспільства податків та отриманням від держави благ та послуг. Не слід забувати, що висока частка податків у ВВП завжди є гальмом для розвитку економіки.

Податок - це одне з основних понять фінансової науки; одночасно економічне, господарське і політичне явище реального життя. Російській економіст М.М. Алексеєнко у 19 ст. писав: «З одного боку, податок - це один з елементів розподілу, одна зі складових частин ціни, з аналізу якої власне і почалася економічна наука. З іншого боку, встановлення, розподіл, стягування і споживання податків становить одну із функцій держави».

Податки - це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету [5, c.].

За економічним змістом податки є фінансовими відносинами між державою і членами її суспільства з метою створення загальнодержавних фондів фінансових ресурсів, необхідних для безперебійного забезпечення виконання державою своїх функцій. Специфікою податків як фінансової категорії є їх рух в одному напрямку - від платників до держави.

Належність податків до фінансових відносин зумовлює і виконувані ними функції. Податки використовуються державою як механізм розподілу фінансових ресурсів, з метою їх мобілізації в бюджет країни. Цим забезпечується виконання податками регулюючої функції, притаманної всім фінансовим категоріям, а також виконання специфічної функції податків - фіскальної. Ця функція є домінуючою в характеристиці податків і визначає їх суспільне призначення.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...