Меню сайта

Аналіз фінансового стану Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

З даних таблиці можна зробити висновок, що підприємство від реалізації своїх послуг зовсім не отримує прибутку, адже чисий прибуток в 2007-2008 рр. в сумі 0,2 тис. грн. покривався збитком в 564 тис. грн., в 2009-2010 рр. прибуток зріс аж на 99,5% і склав 40,1 тис. грн., але ж чистий збиток складав 574,9 тис. грн., така ж ситуація склалася і в 2011 році - прибуток зменшився в 2 рази, а збиток склав 568,5 тис. грн. Виручка від реалізації зростала з року в рік, в 2009-2010 рр. на незначний відсоток і складала 1221,9 тис. грн., а в 2011 році на 19,4% і склала 1516,3 тис. грн., але постійно покривається собівартістю реалізованих послуг, хоча й спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги витрат у виручці від реалізації, та все ж не настільки наскільки потрібно, щоб підприємство отримувало прибуток.

Фінансовий стан підприємства - це одна з найважливіших характеристик його діяльності. Щоб оцінити загальний фінансовий стан підприємства, на основі балансу Пологівської ДВКГ, проаналізуємо динаміку фінансово-економічних показників та коефіцієнтів за 2007-2011 роки.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

розраховується як співвідношення собівартості продукції, що реалізується і середньорічної кредиторської заборгованості:

1452,2

- 2007-2008 рр. Кокз = ---------- = 1,03;

1405,1

,5

- 2009-2010 рр. Кокз = ----------- = 0,83;

1562,8

1519,3

- 2011 р. Кокз = --------- = 0,9.

1725,9

Період оплати рахунківзнаходиться як відношення виручки від реалізації до суми дебіторської заборгованості:

1197,9

- 2007-2008 рр. Пор = --------- = 1,9;

640,8

1221,9

- 2009-2010 рр. Пор = ---------- = 2,1;

576,5

1516,3

- 2011 р. Пор = --------- = 2,7.

571

Фінансовий левериджрозраховується як співвідношення позичкового капіталу до власного капіталу:

1474,2

- 2007-2008 рр. Фл = -------- = 0,28;

5210,7

1651,3

- 2009-2010 рр. Фл = --------- = 0,35;

4661,9

1800,5

- 2011 р. Фл = ---------- = 0,43;

4213,7

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

визначається за формулою -

П - 1А

--------------; (2.6)

А + 3А

П - підсумок І розділу пасиву балансу;

А - підсумок І розділу активу балансу;

А - підсумок ІІ розділу активу балансу;

А - підсумок ІІІ розділу активу балансу;

5210,7 - 5755,6

- 2007-2008 рр. Кзк = -------------------------- = -0,6;

955,5

,9 - 5471,2

- 2009-2010 рр. Кзк = ------------------------ = -0,9;

897,6

4213,7 - 5235,5

- 2011 р. Кзк = ------------------------ = -1,3;

786,1

Робочий капітал

- це різниця між поточними активами і кредиторською заборгованістю:

2007-2008 рр. Рк = 955,5 - 1474,2 = - 518,7;

2009-2010 рр. Рк = 897,6 - 1651,3 = - 753,7;

2011 р. Рк = 786,1 - 1800,5 = - 1014,4.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

знаходять як відношення робочого капіталу до власного капіталу, частку множать на 100%:

- 518,7

- 2007-2008 рр. Мк = ----------- = -0,1 * 100% = -10%;

5210,7

753,7

- 2009-2010 рр. Мк = ----------- = -0,16 * 100% = -16%;

4661,9

- 1014,4

- 2011 р. Мк = ------------- = -0,24 * 100% = -24%;

4213,7

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

розраховується як відношення обсягу реалізованих послуг до середньорічної вартості оборотних активів:

1197,9

- 2007-2008 рр. Ко = ---------- = 1,1;

1050,4

,9

- 2009-2010 рр. Ко = ---------- = 1,3;

926,6

1516,3

- 2011 р. Ко = ----------- = 1,8.

841,9

Час обороту оборотних засобівможна знайти розділивши 365 днів на коефіцієнт оборотності оборотних засобів:

365

- 2007-2008 рр. Чо = ------- = 331,8;

1,1

- 2009-2010 рр. Чо = ----- = 280,8;

1,3

365

- 2011 р. Чо = ---- = 202,8.

1,8

Коефіцієнт покриттярозраховується як відношення поточних активів до поточних пасивів:

955,5

- 2007-2008 рр. Кп = --------- = 0,6;

1474,2

897,6

- 2009-2010 рр. Кп = ---------- =0,5;

1651,3

786,1

- 2011 р. Кп = ---------- = 0,4.

1800,5

Коефіцієнт швидкої ліквідностізнаходиться як співвідношення суми грошових коштів і дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань:

1,6 + 640,8

- 2007-2008 рр. Кшл = ------------------ = 0,4;

1474,2

2,9 + 576,5

- 2009-2010 рр. Кшл = --------------- = 0,35;

1651,3

1,7 + 571

- 2011 р. Кшл = --------------- = 0,3.

1800,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

розраховується як відношення різниці поточних активів і запасів до поточних пасивів:

955,5 - 195,6

- 2007-2008 рр. Кал = ------------------- = 0,5;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...