Меню сайта

Вплив системи оподаткування на політику ціноутворення та фінансову діяльність підприємства

Важливе місце серед різних важелів економічного механізму господарської діяльності підприємства належить цінам і ціноутворенню, у яких відбиваються всі сторони його економічної діяльності. Ціна показує безпосередній вплив на виробництво, розподіл, обмін і споживання.

В умовах ринкових відносин ціна виступає як єднальна ланка між виробником і споживачем, як механізм забезпечення рівноваги між попитом та пропозицією.

Досліджуване підприємство для реалізації своїх послуг застосовує регульовану ціну, що формується під впливом попиту та пропозиції, але відчуває певний вплив держави. Він виявляється у встановленні норми накладних витрат, планових накопичень, непередбачених витрат, збільшення базисних витрат, а також суми податків у вартості робіт.

Ціноутворення на підприємстві являє собою складний процес, що складається з декількох взаємозалежних етапів: збору і систематичного аналізу інформації про ринок, обґрунтування основних цілей цінової політики підприємства на визначений період часу, вибору методів ціноутворення, установлення конкретного рівня ціни і формування системи знижок і надбавок до ціни, коректування цінової поведінки підприємства в залежності від ринкової кон’юнктури.

Підприємство самостійно визначає схему розробки цінової політики виходячи з цілей і задач розвитку фірми, організаційної структури і методів керування, рівня витрат виробництва й інших внутрішніх факторів, а також становища і розвитку підприємницького середовища, тобто зовнішніх факторів.

Пологівська дільниця водопровідно-каналізаційного господарства має на меті утримання ринку, припускає збереження і поліпшення існуючого положення на ринку чи сприятливих умов для своєї діяльності, що вимагає вживання різних заходів для запобігання спаду збуту і загострення конкурентної боротьби.

При розробці цінової політики звичайно зважуються наступні питання:

· у яких випадках варто використовувати цінову політику;

· коли необхідно відреагувати за допомогою ціни на ринкову політику конкурентів;

· якими мірами цінової політики повинне супроводжуватися введення на ринок нового продукту;

· по яких послугах із пропонованих необхідно змінити ціни;

· на яких ринках треба проводити активну цінову політику, змінити цінову стратегію;

· як розподілити в часі певні цінові зміни;

· якими ціновими мірами можна підсилити ефективність виконаних робіт;

· як врахувати в ціновій політиці наявні внутрішні і зовнішні обмеження підприємницької діяльності і ряд інших.

На початковому етапі розробки цінової політики підприємству необхідно вирішити, яких саме господарських цілей воно прагне досягти за допомогою випуску конкретного виду послуги.

Підприємство розробляє цінову стратегію виходячи з особливостей наданих послуг, можливостей зміни цін і умов надання, ситуації на ринку, співвідношення попиту та пропозиції.

Суспільство вибрало собі нейтральну стратегію ціноутворення, виходячи з того що визначення ціни на новий об’єкт здійснюється на основі обліку фактичних витрат їхнього виробництва, включаючи середню норму прибутку на ринку чи в галузі по формулі:

Ц = З + А + Р *(З + А), (3.1)

де

З - витрати виробництва;

А - адміністративні витрати;

Р - середня норма прибутку на ринку чи в галузі.

На обрану стратегію ціноутворення прямий вплив робить держава, за допомогою встановлення обов’язкових податків і зборів від сум, отриманих за виконані роботи. І щоб не сплачувати податки і збори за рахунок коштів що залишилися після розрахунків з постачальниками за використані матеріали, розрахунків з робітниками, а також після розрахунків зі сторонніми організаціями, тобто за рахунок власних коштів, підприємство змушене включати ці суми майбутніх платежів у бюджет і позабюджетні фонди в кошторисну вартість виконуваних робіт, іншими словами за рахунок замовника.

В даний час державою надано свободу вибору суб’єктом малого підприємництва системи оподатковування: загальної чи спрощеної. І в залежності від обраної системи оподатковування підприємство сплачує різні податки і збори, як по їх видах так і по сумах.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...