Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

Що стосується сплати податків підприємством, то це звичайно вважається тягарем для підприємства, особливо для збиткових підприємств. Адже система оподаткування в Україні ще не зовсім унікальна. Незалежно від фінансового стану та розміру підприємства, для кожної юридичної особи встановлені одинакові ставки податків. Оподаткування не повинно бути надмірним. Надмірні податки, по-перше, зумовлюють звуження податкової бази внаслідок зменшення обсягів виробництва і доходів, отже, призводять до зменшення надходжень до державного бюджету; по-друге, породжують такі явища, як приховування доходів від оподаткування.

Податкова система має бути гнучкою, легко адаптованою до зміни економічних і суспільно-політичних умов. Обов’язково повинно застосовуватися прогресивне оподаткування.

Розгляд обґрунтування впливу системи оподаткування на діяльність підприємства я досліджувала на прикладі Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства. Основними видами діяльності підприємства є надання послуг по водопостачанню і водовідведенню.

З метою визначення впливу податків на діяльність підприємства спочатку було проведено аналіз фінансового стану підприємства. Дослідження динаміки основних фінансових результатів дозволило зробити висновки про те, що на підприємстві намітилися позитивні тенденції, а саме: при зростанні виручки від реалізації з 1221,9 тис. грн. до 1516,3 тис. грн. дещо зросли інші показники. Так валовий прибуток на підприємстві відсутній. Чистий прибуток - у 2010 році зріс на 99,5%, але в 2011 році відбулося значне зниження чистого прибутку - майже на 50%. При цьому собівартість зменшилася на 11,7% у 2010 році та зросла на 14,4% у 2011 році, а питома вага витрат у виручці від реалізації знизилась у 2010 році на 6,2% і складає 100,2%. Тобто собівартість наданих послуг покриває виручку від реалізації.

Аналізуючи основні фінансово-економічні показники та коефіцієнти Пологівської дільниці ВКГ можна дійти висновку, що більшість із них за останні п’ять років не відповідали нормативним значенням. Практично всі вони в динаміці мали тенденцію до змін в позитивному напрямку. Багато показників погіршилися, деякі з них навіть не досягають критичного значення, а деякі мають від’ємне значення (коефіцієнт забезпечення власними коштами, робочий капітал, маневреність робочого капіталу). Всі ці негативні зміни мають одну причину - зростання поточних зобов’язань підприємства на кінець 2011 року. Це призвело до погіршення всіх фінансових показників, у розрахунках яких використовується підсумок четвертого розділу пасиву балансу.

В цілому фінансову ситуацію на підприємстві можна вважати незадовільною, отже для відновлення своєї фінансової стійкості, стабільності й незалежності на досягнутому рівні підприємство має розробляти фінансову стратегію і постійно контролювати всі фінансові показники та займатись фінансовим плануванням і прогнозуванням, зокрема ліквідувати на кінець 2011 року поточні зобов’язання. Це дозволить Пологівській ДВКГ відновити свою фінансову стійкість, а можливо і покращити свій фінансовий стан.

Слід зазначити, що на негативний фінансовий стан підприємства значно вплинули сплачувані ним податки. Безпосередньо вплив податків на діяльність та фінансовий стан підприємства було розглянуто в третьому розділі роботи з метою надання конкретних рекомендацій щодо оптимізації впливу податків на діяльність підприємства.

Проаналізувавши структуру та динаміку сплачуваних підприємством податків за 2007-2011 роки, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів.

Провівши порівняльний аналіз сплати податків на Мелітопольській ДВКГ, дійшли таких висновків, що найбільшу питому вагу у загальній кількості сплачених податків на Мелітопольській ДВКГ, як і на Пологівської ДВКГ, складає податок на додану вартість, який з кожним наступним роком має тенденцію до збільшення. А також після певних розрахунків дізналися, що сплата податків та зборів на Мелітопольській ДВКГ займає в середньому 16% від виручки від реалізації, у той час як на Пологівській ДВКГ близько 33%. Ці дані показують, що більш прибутковою є Мелітопольскька ДВКГ.

Великих прибутків підприємство не мало. Збитки значно перевищують прибуток, спостерігається катастрофічна недостатність власних коштів. Причиною збитків підприємства являються:

висока собівартість надання послуг по водопостачанню та водовідведенню, зокрема це значні витрати електроенергії;

– сплата податків, зокрема ПДВ, що дуже обтяжливо для збиткового підприємства;

– значна дебіторська заборгованість.

Проаналізувавши систему оподаткування Пологівської дільниці ВКГ, можна говорити про тяжке становище збиткового підприємства, адже сплата цих податків та зборів була справжнім тягарем, так як суми сплачуваних податків в порівнянні з прибутком підприємства були досить високі. До того ж спостерігаються постійні борги по виплаті податкових зобов’язань.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...