Меню сайта

Пропозиції щодо оптимізації податкових платежів на Пологівській дільниці водопровідно-каналізаційного господарства

Що стосується сплати податків підприємством, то це звичайно вважається тягарем для підприємства, особливо для збиткових підприємств. Адже система оподаткування в Україні ще не зовсім унікальна. Незалежно від фінансового стану та розміру підприємства, для кожної юридичної особи встановлені одинакові ставки податків. Оподаткування не повинно бути надмірним. Надмірні податки, по-перше, зумовлюють звуження податкової бази внаслідок зменшення обсягів виробництва і доходів, отже, призводять до зменшення надходжень до державного бюджету; по-друге, породжують такі явища, як приховування доходів від оподаткування.

Податкова система має бути гнучкою, легко адаптованою до зміни економічних і суспільно-політичних умов. Обов’язково повинно застосовуватися прогресивне оподаткування.

Розгляд обґрунтування впливу системи оподаткування на діяльність підприємства я досліджувала на прикладі Пологівської дільниці водопровідно-каналізаційного господарства. Основними видами діяльності підприємства є надання послуг по водопостачанню і водовідведенню.

З метою визначення впливу податків на діяльність підприємства спочатку було проведено аналіз фінансового стану підприємства. Дослідження динаміки основних фінансових результатів дозволило зробити висновки про те, що на підприємстві намітилися позитивні тенденції, а саме: при зростанні виручки від реалізації з 1221,9 тис. грн. до 1516,3 тис. грн. дещо зросли інші показники. Так валовий прибуток на підприємстві відсутній. Чистий прибуток - у 2010 році зріс на 99,5%, але в 2011 році відбулося значне зниження чистого прибутку - майже на 50%. При цьому собівартість зменшилася на 11,7% у 2010 році та зросла на 14,4% у 2011 році, а питома вага витрат у виручці від реалізації знизилась у 2010 році на 6,2% і складає 100,2%. Тобто собівартість наданих послуг покриває виручку від реалізації.

Аналізуючи основні фінансово-економічні показники та коефіцієнти Пологівської дільниці ВКГ можна дійти висновку, що більшість із них за останні п’ять років не відповідали нормативним значенням. Практично всі вони в динаміці мали тенденцію до змін в позитивному напрямку. Багато показників погіршилися, деякі з них навіть не досягають критичного значення, а деякі мають від’ємне значення (коефіцієнт забезпечення власними коштами, робочий капітал, маневреність робочого капіталу). Всі ці негативні зміни мають одну причину - зростання поточних зобов’язань підприємства на кінець 2011 року. Це призвело до погіршення всіх фінансових показників, у розрахунках яких використовується підсумок четвертого розділу пасиву балансу.

В цілому фінансову ситуацію на підприємстві можна вважати незадовільною, отже для відновлення своєї фінансової стійкості, стабільності й незалежності на досягнутому рівні підприємство має розробляти фінансову стратегію і постійно контролювати всі фінансові показники та займатись фінансовим плануванням і прогнозуванням, зокрема ліквідувати на кінець 2011 року поточні зобов’язання. Це дозволить Пологівській ДВКГ відновити свою фінансову стійкість, а можливо і покращити свій фінансовий стан.

Слід зазначити, що на негативний фінансовий стан підприємства значно вплинули сплачувані ним податки. Безпосередньо вплив податків на діяльність та фінансовий стан підприємства було розглянуто в третьому розділі роботи з метою надання конкретних рекомендацій щодо оптимізації впливу податків на діяльність підприємства.

Проаналізувавши структуру та динаміку сплачуваних підприємством податків за 2007-2011 роки, можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу займає податок на додану вартість в середньому 53% від загальної суми сплачених до бюджету та фондів податків та зборів.

Провівши порівняльний аналіз сплати податків на Мелітопольській ДВКГ, дійшли таких висновків, що найбільшу питому вагу у загальній кількості сплачених податків на Мелітопольській ДВКГ, як і на Пологівської ДВКГ, складає податок на додану вартість, який з кожним наступним роком має тенденцію до збільшення. А також після певних розрахунків дізналися, що сплата податків та зборів на Мелітопольській ДВКГ займає в середньому 16% від виручки від реалізації, у той час як на Пологівській ДВКГ близько 33%. Ці дані показують, що більш прибутковою є Мелітопольскька ДВКГ.

Великих прибутків підприємство не мало. Збитки значно перевищують прибуток, спостерігається катастрофічна недостатність власних коштів. Причиною збитків підприємства являються:

висока собівартість надання послуг по водопостачанню та водовідведенню, зокрема це значні витрати електроенергії;

– сплата податків, зокрема ПДВ, що дуже обтяжливо для збиткового підприємства;

– значна дебіторська заборгованість.

Проаналізувавши систему оподаткування Пологівської дільниці ВКГ, можна говорити про тяжке становище збиткового підприємства, адже сплата цих податків та зборів була справжнім тягарем, так як суми сплачуваних податків в порівнянні з прибутком підприємства були досить високі. До того ж спостерігаються постійні борги по виплаті податкових зобов’язань.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...