Меню сайта

Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів

Доходи місцевого бюджету складаються із доходів, необхідних для виконання власних повноважень, і доходів, необхідних для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку.

Доходи поточного бюджету формуються на основі податків (податки на прибутки підприємств і організацій, податок на добавлену вартість, акцизний збір, державне мито, прибутковий податок з громадян, плата за землю та ін.). Питома вага податків на прибуток і податку на додану вартість у структурі доходів бюджету складає 60-65%. Податки з громадян становлять 5-7% у загальних доходах. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, а також коштів, залучених від розміщення місцевих позик, інвестиційних субсидій з інших бюджетів. [11]

При складанні (формуванні) доходів місцевого бюджету визначають суму доходів, які враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - коштів, які безоплатно і без зворотно передаються з одного бюджету до іншого.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

¾ місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

¾ 100% плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя;

¾ 75% плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

¾ 60% плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

¾ надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

¾ податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

¾ надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

¾ плата за забруднення навколишнього природного середовища;

¾ кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

¾ фіксований сільськогосподарський податок, плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності; інші надходження, передбачені законом.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори:

¾ прибутковий податок з громадян;

¾ державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

¾ плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

¾ плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

¾ надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад;

¾ єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.

Бюджетним кодексом України встановлені такі нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян:

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...