Меню сайта

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства

У структурі власного капіталу, спостерігається тенденція зниження питомої ваги статутного капіталу за досліджуваний період з 67,0% до 25,6%, що пов'язано з ростом розміру власного капіталу за рахунок іншого додаткового капіталу і нерозподіленого прибутку, а розмір статутного капіталу при цьому є фіксованим. Питома вага додатково вкладеного капіталу зріс з 31,4% до 46,4%, що було обумовлено ефективною емісійною політикою (додатковою кількістю випущених акцій). Питома вага іншого додаткового капіталу має тенденцію до зниження з 13,8% у 2007р. до 4,6% у 2010р., що також зв'язано з ростом розміру власного капіталу і фіксованим розміром цієї статті. Питома вага резервного капіталу в 2009р. збільшився до 5,6% у порівнянні з 2005р., коли він складав 1,6%. Це обумовлено ростом відрахувань з чистого прибутку і резервний фонд буде збільшуватися до того моменту, поки не досягне розміру встановленого установчими документами. Питома вага нерозподіленого прибутку збільшився з 34,0% у 2007р. до 49,4% у 2008р., а в 2009р. він склав 61,2%, що є позитивною тенденцією, тому що нерозподілений прибуток - додаткове джерело фінансування. Збільшення розмірів нерозподіленого прибутку і резервного фонду деякою мірою зв'язані зі збільшенням ризику здійснення господарських операцій, ріст якого обумовлений нестабільністю зовнішнього середовища ринкової економіки.

Що стосується поточних зобов'язань, що також є одним з основних джерел фінансування, то спостерігається поступовий ріст їхніх розмірів. Найменший приріст був у 2006р. і складав 14,5%, а найбільший у 2007р - 128,7%. Ріст розміру поточних зобов'язань обумовлений, насамперед, ростом кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги. Приріст по цій статті в 2006р. складав 68,7%, а в 2007р. - 144,7%. У 2009р. відбулося незначне зниження кредиторської заборгованості на 4,1%, що є позитивною тенденцією, тому що поліпшуються розрахунки з постачальниками. Підприємство залучало короткострокові кредити банків у 2005р. на суму 150тис. грн. і в 2009р. на суму 8495,9 тис. грн. Залучення короткострокових кредитів дозволило придбати додаткова сировина і матеріали, що використовувалися при випуску нових видів продукції. Динаміка поточних зобов'язань по різних розрахунках має тенденцію, як до зниження, так і підвищенню. На 01.01.07р. спостерігаються темпи зниження поточних зобов'язань перед бюджетом на 47,8%, а до 01.01.09р. ці зобов'язання збільшуються і темп приросту складають 141,2%, що безумовно є негативним чинником. Уперше два роки досліджуваного періоду підприємство мало зобов'язання по позабюджетних платежах, темп по яких знизився на 38,4%, в інші періоди ці зобов'язання відсутні, що є гарною ознакою, тому що підприємство, насамперед не повинне мати боргів з бюджетом і позабюджетними фондами. В останні періоди зменшилися зобов'язання по страхуванню до 180,5 тис. грн. на 01.01.09р. росли зобов'язання по оплаті праці, їхній розмір склав 491,7 тис. грн., а до 01.01.10р. зменшився до 362,8 тис. грн. Зменшення зобов'язань перед працівниками є додатковим стимулом до підвищення ефективності їхньої діяльності. Розміри інших поточних зобов'язань мають тенденцію до підвищення на 66,6% у 2007р., у 2009р. вони зовсім погашаються, а в 2010р. з'являються в розмірі 54,9 тис. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...