Меню сайта

Сутність, форми та види лізингу як господарської діяльності

У Господарському кодексі України (стаття 292 ГК) лізинг трактується як господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування іншій стороні (лізингоотримувачу) на визначений термін майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоотримувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій, лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний.

Як господарська операція лізинг було визначено і в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (втратив чинність) від 28.12.1994 р. Згідно зі статтею 1 Закону України "Про лізинг", лізинг поділено на оперативний та фінансовий. Зазначений Закон було замінено новим Законом "Про фінансовий лізинг" від 11 грудня 2003 р., норми якого регулюють питання тільки фінансового лізингу, згідно з яким фінансовий лізинг - це вид цивільно-правових відносин, відповідно до яких лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоотримувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоотримувачу на визначений термін не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

У законі Російської Федерації "Про лізинг" наводяться такі визначення понять "лізинг" та "лізингова діяльність" [3]:

- лізинг - сукупність економічних і правових відносин, які виникають у зв'язку із реалізацією договору лізингу, зокрема придбанням предмету лізингу;

- лізингова діяльність - вид інвестиційної діяльності стосовно придбання майна та передачі його в лізинг.

Відповідно до Положення про лізинг на території Республіки Білорусь від 31.12.1997 р., лізинг - це діяльність, пов'язана з придбанням однією юридичною особою за власні або позикові кошти об'єкта лізингу у власність і передачею її іншому суб'єктові господарювання на термін і за плату в тимчасове володіння й користування з правом або без права викупу.

Варто також розмежувати поняття "лізингова операція" та "лізингова діяльність". Порівнюючи ці поняття за змістом, можна дійти висновку, що вони мають спільні ознаки, тобто є сумісними та порівнянними. Під терміном "операція" розуміють низку дій, заходів, робіт, що виконуються за певним планом організацією, фірмою і пов'язані з досягненнями певної мети. А також вид діяльності, сукупність взаємопов'язаних дій щодо розв'язання економічної задачі або проблеми.

Термін "лізингова діяльність", з філологічної точки зору, означає специфічну форму людських відносин із навколишнім світом з приводу здійснення лізингових операцій. Лізингова діяльність включає у себе мету, засоби, результат і саму послідовність лізингових операцій для досягнення якого-небудь результату (наприклад, оновлення основних виробничих фондів, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності тощо). Так, О.М. Левченко визначає лізингову операцію як деяку послідовність проведених циклів та дотримання відповідних умов [21, c. 208].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...