Меню сайта

Економічна необхідність фінансової безпеки вітчизняних підприємств

В цілому процес управління фінансовою безпекою підприємства складається з кількох етапів. Змістом першого етапу є визначення видів і причин виникнення негативних впливів на функціонування підприємства. На другому етапі визначається стан і оцінюється поточний рівень фінансової безпеки. На третьому етапі, залежно від конкретних завдань певного періоду функціонування підприємства, вивчається конкурентний стан господарюючого суб’єкта і розробляються заходи щодо нівелювання потенційних загроз і ризиків для забезпечення необхідного рівня захисту.

Однак управління фінансовою безпекою не обмежується і не зводиться виключно до забезпечення захисту. Реалізація ідеї фінансової безпеки передбачає стійкий і поступальний взаємопов’язаний та взаємообумовлений розвиток усіх її компонентів.

Конкретними кроками на шляху зміцнення економічної безпеки українських підприємств у рамках фінансової безпеки можуть бути - застосування принципу дотримання критичних строків кредитування, створення інформаційного центру з дебіторської та кредиторської заборгованості, створення в структурі інформаційного центру спеціальної групи фінансових працівників, яка б контролювала нарахування та сплату податків.

Сучасні тенденції в розвитку світового менеджменту значною мірою пов’язані з розвитком і поглибленням взаємозв’язків і взаємозалежностей між країнами, із посиленням міжнародного характеру господарської діяльності.

Зародження і формування стабільних економічних зв’язків між державами і господарюючими суб’єктами різних країн, інтернаціоналізація господарських зв’язків - це об’єктивна тенденція розвитку продуктивних сил, яка обумовлена міжнародним поділом праці, неможливістю будь-якої національної економіки забезпечити виробничі та інші потреби кожної окремої країни лише за рахунок її власних ресурсів, сил і чинників. Тенденція до утворення світового господарства, інтернаціоналізації економіки поступово охоплює усі країни незалежно від рівня їх розвитку, а загальною необхідною та достатньою передумовою здійснення цих процесів стає перехід до індустріальної стадії розвитку виробничих сил, до великого масштабного виробництва, для якого стають «тісними» національні кордони.

Поєднання міжнародних господарських зв’язків неминуче обумовлює і взаємопроникнення господарських структур.

Сьогодні можна говорити про світове господарство як глобальну господарську систему, що ґрунтується на національному, міжнародному і наднаціональному світогосподарському поділі праці, інтернаціоналізації та інтеграції виробництва і обігу, яка функціонує на принципах ринкової економіки. інтернаціоналізація підприємство заборгованість фінансовий

Інтернаціоналізація набуває нового ступеня розвитку, посилюється взаємопов’язаність національних господарств на базі міжнародної спеціалізації, взаємопроникнення капіталів, формуються міжнародні галузеві та територіальні структури господарства.

Таким чином, можна зробити висновок про дію закону інтернаціоналізації виробництва, його різну інтенсивність в тих чи інших країнах світу. Для того, щоб закон діяв більш активно у світовому господарстві, необхідно створити належні умови для його реалізації: розгалужену мережу інформаційних комунікацій, розвинену транспортну інфраструктуру, стабільну грошово-кредитну систему.

Інтернаціоналізація виробництва сприяє підвищенню його ефективності, прискореному розвитку науки і техніки, зростанню життєвого рівня населення, що має велике значення в умовах кризового стану економіки України.

Глобалізаційні процеси, розподіл праці та інтеграція до світової економічної системи, відкритість ринків товарів і послуг призводять практично до ліквідації традиційних політичних і географічних меж в економічній царині. Отже, питання економічної безпеки стають дедалі актуальнішими і в аспекті національної безпеки.

Серед ключових завдань забезпечення економічної безпеки має бути суттєве посилення фінансової безпеки України, першочергове зміцнення фінансового потенціалу реального сектору економіки, суб’єктів господарювання, фінансового ринку, здійснення виваженої політики внутрішніх і зовнішніх запозичень держави, максимальне поліпшення інвестиційного клімату. Ставиться завдання реалізації такої зовнішньоекономічної політики, яка б дозволила Україні посісти гідне місце у світовій торгівлі і фінансах.

На сучасному етапі розвитку України законодавчо визначено головні й потенційні загрози національній безпеці в економічній сфері:

– уповільнення темпів ВВП, зниження інноваційної та інвестиційної діяльності;

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...