Меню сайта

Економічна необхідність фінансової безпеки вітчизняних підприємств

Аналогічна ситуація спостерігається і на промислових підприємствах. Незважаючи на тенденцію до покращання, рентабельність операційної діяльності промислових підприємств у 2008-2009 рр. становила лише 3,3-5,8%, що не забезпечувало необхідного підґрунтя для їх поступального розвитку і не створювало фінансових можливостей для привабливих умов залучення позикових ресурсів з метою реалізації стратегічних завдань.

Найбільш стрімке підвищення рівня рентабельності операційної діяльності відбулося на підприємствах торгівлі, де значення цього показника становило 12,7% у 2010 р., що вдвічі вище, ніж у базовому періоді порівняння. Але навіть такий рівень ефективності підприємств галузі не дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародних ринках і не приваблює додаткових інвестицій, незважаючи на те, що торгівля є сферою економіки зі швидкою оборотністю капіталу.

На тлі несприятливої ситуації з фінансовими результатами діяльності досить проблемним залишається і розбалансування платіжних відносин між суб’єктами, яке становить одну із головних загроз фінансовій безпеці підприємств і держави в цілому.

За даними Держкомстату України на 1 січня 2011 р. дебіторська заборгованість підприємств становила майже 530 млрд грн (на 1.01.2010-239,6 млрд грн), а кредиторська заборгованість - відповідно 677,7 млрд грн (302, 7 млрд грн). Таким чином, кредиторська заборгованість більш ніж на 25% перевищує дебіторську, хоча, на підставі того, що кредиторська заборгованість одного економічного суб’єкта водночас є дебіторською заборгованістю іншого, їх алгебраїчна сума для економіки країни повинна була б дорівнювати нулю.

З огляду на це, одним з найважливіших показників платіжних відносин між підприємствами стає чиста заборгованість суб’єктів господарювання, яка визначається різницею між кредиторською і дебіторською заборгованістю.

Більш ніж двократне зростання обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості і збільшення сальдо між ними є однією з узагальнюючих характеристик фінансової дестабілізації в країні, що має негативний вплив на міжнародний імідж України з огляду на посилення інтеграційних процесів.

За останні п’ять років сальдо кредиторської і дебіторської заборгованості підприємств України зросло більш ніж у 2 рази (з 70,4 млрд грн - на 1.01.2008. до 147,7 млрд грн - на 1.01.2012.), що свідчить про певне погіршення платіжної дисципліни між підприємствами.

Важливою характеристикою стану розрахунків між підприємствами є структура дебіторської і кредиторської заборгованості (табл. 3).

Протягом 2007-2011 рр. за розрахунками між підприємствами України найбільшу частку в структурі як дебіторської, так і кредиторської заборгованості традиційно становила заборгованість за товари, роботи, послуги: з тенденцією до зниження (54,7-50,7%) у загальному обсязі дебіторської і незначним зростанням (47,6-48,6%) в обсязі кредиторської заборгованості.

Дещо протилежна ситуація спостерігається за розрахунками із суб’єктами господарської діяльності інших країн: незважаючи на постійне підвищення частки дебіторської заборгованості і майже незмінну частку кредиторської, остання вдвічі перевищує дебіторську заборгованість.

Таблиця 3

Структура дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств України за

2007

-

2011

рр.*

(%)

 

2007

2008

209

2010

2011

 

Дебіт. заборгованість

Кредит. заборгованість

Дебіт. заборгованість

Кредит. заборгованість

Дебіт. заборгованість

Кредит. заборгованість

Дебіт. заборгованість

Кредит. заборгованість

Дебіт. заборгованість

Кредит. заборгованість

Усього

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

І. Між підприємствами України

95,3

88,5

94,7

89,3

97,6

90,0

92,8

90,0

93,5

89,8

– за товари, роботи, послуги

54,7

47,6

52,2

46,5

51,2

46,7

47,8

45,5

50,7

48,6

– за векселями

4,2

7,9

4,5

9,2

5,4

8,7

4,2

7,7

3,2

8,5

– бюджетом

3,7

5,4

4,3

5,1

4,7

4,9

5,2

3,7

5,7

7,3

– із внутрішніх розрахунків

10,6

9,6

8,8

8,0

7,1

7,6

6,9

8,1

5,6

5,8

Зі страхування

х

0,9

Х

0,7

Х

0,8

0,1

0,8

х

0,8

З оплати праці

х

1,3

Х

1,1

Х

1,3

Х

1,3

х

Х

ІІ. Із суб’єктами господарської діяльності інших країн

4,7

11,5

5,3

10,7

5,4

10,0

7,2

10,0

6,5

11,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...