Меню сайта

Економічна необхідність фінансової безпеки вітчизняних підприємств

На сьогодні найбільш комплексним і структурованим можна визнати підхід, запропонований І.О. Бланком, на думку якого аналіз (оцінка) фінансової безпеки являє собою процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою визначення рівня захищеності його фінансових інтересів від загроз та виявлення резервів його підвищення [5, с. 221].

Є очевидним, що в основу оцінки рівня фінансової безпеки покладено діагностику фінансового стану підприємства. Безумовно, фінансовий стан підприємства - це інтегроване поняття, яке є індикатором його розвитку і характеризується сукупністю абсолютних і відносних показників процесу формування і використання його фінансових ресурсів. Проте необхідно акцентувати увагу на тому, що запропонована методика дає узагальнене уявлення про стан фінансової безпеки в минулому періоді, але не дозволяє визначити можливості його збереження або позитивних змін у майбутньому.

Зауважимо, що не дивлячись на широке застосування, проведення діагностики фінансового стану в сучасних умовах супроводжується рядом проблемних моментів, які, на нашу думку, в цілому можна охарактеризувати так:

По-перше, зазвичай, на практиці діагностика фінансового стану проводиться за спрощеним алгоритмом і обмежується констатацією тенденцій, отриманих в результаті таких типових розрахунків: структурних співвідношень загальних показників діяльності; сукупності фінансових коефіцієнтів; темпів зміни вищезазначених показників.

По-друге, інфляційні процеси в українській економіці обумовлюють певне викривлення при оцінці тенденцій (як правило отриманих в результаті горизонтального аналізу). Це обумовлює необхідність використання основних показників дефляторів (індексу споживчих цін) для оцінки тенденцій зміни фінансового стану підприємства.

По-третє, прагнення до детального аналізу результатів діяльності обумовило розробку і розрахунок надмірної кількості фінансових коефіцієнтів, які, здебільшого, знаходяться у функціональній залежності між собою.

По-четверте, внаслідок відсутності адекватної нормативної бази і обґрунтованих середньогалузевих показників знижується інформативність і доцільність проведення порівняльного аналізу. Порівнювати із загальновизнаними у світовій практиці стандартами основні фінансові коефіцієнти недоцільно, оскільки більшість українських підприємств за очевидних причин автоматично будуть віднесені за межу фінансової стійкості через невідповідність багатьом із цих нормативних значень.

По-п’яте, наявність певної сукупності видів фінансового аналізу та їх неузгодженість з конкретизованими завданнями діагностики фінансового стану суттєво знижують ефективність пов’язаних з цим управлінських рішень в цілому і під час оцінки рівня фінансової безпеки зокрема.

У таких умовах виникає об’єктивна потреба в розробці кількісних та якісних параметрів стану елементів системи оцінки фінансової безпеки підприємства.

Узагальненим (просторовим) показником рівня фінансової безпеки підприємства слід вважати показник запасу його фінансової міцності, який є різницею між фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності (обсягом діяльності в точці беззбитковості) [12, с. 243]. Запас фінансової міцності по суті є межею безпеки підприємства, оскільки характеризує допустимий обсяг зниження виручки від реалізації без суттєвої шкоди для його фінансового стану у разі погіршення ринкової кон’юнктури та інших ускладнень.

Однак досягнення високих результатів діяльності повинно поєднуватися із забезпеченням сталого фінансового становища на ринку, основу якого складає фінансова стійкість, що безпосередньо залежить від структури ресурсів та ефективності управління процесами їх формування.

Інструментом комплексного оцінювання фінансового стану можна вважати модель, яка поєднує індикатори і критерії основних складових фінансової безпеки підприємства: платоспроможності, фінансової стійкості і ризику [13, с.177-178]. (табл. 5).

Таблиця 5

Модель комплексного оцінювання фінансового стану підприємства

Шкала фінансової стійкості

Шкала платоспроможності

Шкала безпеки і ризику

узагальнена

диференційована

   

Фінансова стійкість

Ідеальна стійкість

Абсолютна платоспроможність

Максимальна безпека (незалежність)

 

Достатня стійкість

Гарантована платоспроможність

Оптимальна безпека (надійність)

Фінансова рівновага

Фінансова нестійкість

Напруженість

Потенційна платоспроможність

Відносна безпека

 

Зона ризику

Неліквідність

Ризик входження в стан кризи

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...