Меню сайта

Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту та можливості його застосування в Україні

З питань оптимізації бюджетного дефіциту, вмілого й професійного управління ним світова фінансова думка має неабиякий теоретичний доробок, а країни з розвиненою ринковою економікою - багату і досить ефективну практику. Українська фінансова наука і практика мало обізнані з надбанням Заходу, і це при тому, що досягнень з точки зору фундаментальної фінансової теорії та ефективної практики ми на сьогодні, на жаль, ще не маємо. Все це посилює актуальність, значимість і важливість завдань свідомого і ефективного управління бюджетним дефіцитом, робить конче необхідним творче і критичне вивчення західної теорії і практики. Ситуацію загострюють ще й несприятливі чинники розвитку вітчизняної економіки: низький обсяг ВВП, а отже й фінансових ресурсів, їх загальний дефіцит як на рівні держави, так і суб’єктів господарювання, домогосподарств, наслідки глибокої економічної кризи 1990-х років.

Дослідження проблем бюджетного дефіциту в Україні ускладнюється тривалим пануванням у вітчизняній економічній науці ідеологічних догм, згідно з якими при соціалізмі немає місця безробіттю, інфляції, бюджетному дефіциту тощо. Сформовані за радянського періоду погляди на бюджетний дефіцит і донині накладають свій відбиток на українську фінансову науку. Закритість і непрозорість державної фінансової діяльності, обмеженість і недосконалість фінансової статистики також ускладнюють дослідження в цій сфері. Разом з тим, становлення ринкової економіки в Україні вимагає активного вивчення проблем бюджетного дефіциту, шляхів його оптимізації та ефективного управління ним.

Необхідно відмітити, що в останні роки спостерігається чітко виражена тенденція до скорочення питомої ваги місцевих податків у загальних надходженнях муніципальних утворень зарубіжних країн.

У Франції основними доходами бюджету є непрямі податки. Податкові інспектори несуть відповідальність за розповсюдження податкових декларацій (форма 3310) серед платників. Вони також відстежують своєчасність подання платниками звітності й готують зведені реєстри надходжень. дефіцит державний бюджет фінансування

Найбільший інтерес викликає досвід планування бюджету в Європейському Союзі. У зв'язку з Євроінтеграцією України, бюджетна система України буде поступово пристосовуватись до умов планування та реалізації бюджетної політики Євросоюзу. Варто звернути увагу на систему податкових відносин, що діє в Європі, адже податкова система України - найпроблемніша ланка планування та реалізації бюджетної політики.

Податкова служба ЄС має п’ять різних процедур для обміну інформацією згідно з різними договорами. До них віднесено: особливі запити, які не підпадають під Одночасну програму контролю; особливі запити, які підпадають під Одночасну програму контролю; обмін даними щодо промисловості; обмін знаннями як між країнами - членами договору, так і між країнами, які не входять до угоди; спонтанний обмін інформацією, яка з’ясовується під час іншого контролю чи дослідження стосовно даного платника податків.

Основою доходів місцевих бюджетів Франції є майнові та земельні податки. Враховуючи таку їх роль, Головне податкове управління багато уваги приділяє розвитку кадастрової служби. Податківці Франції відповідальні за ведення кадастрової документації, оцінку власності, контроль за використанням державної власності та за використанням власності фізичних осіб за їх дорученням, проведення операцій з передачі державної власності в оренду.

Проте, на мою думку, необхідно в першу чергу враховувати національні фактори, макропоказники для створення української моделі планування. Звісно, світовий досвід необхідний для порівняння існуючої системи в Україні для обрання найкращих шляхів в сфері бюджетної політики.

Висновки

Бездефіцитність бюджету - абсолютний, необхідний і неминучий принцип бюджетної політики України. Будь-які відхилення від такої політики чреваті серйозними потрясіннями в суспільстві, які відтинають можливість видужання. Закривати очі на існуючі бюджетні проблеми не просто не припустимо, а злочинно.

Нажаль, в Україні існує ілюзія, що затвердження бездефіцитного бюджету працює або повинно працювати автоматично, тобто призводити видатки до реального споживання . Це працює в Америці, у Європі. Але не в Україні. В Україні вважається ознакою доблесті спожити більше чим можна. Це уже ввійшло в звичку, стало невід'ємною рисою нашого повсякденного життя.

В умовах ринкової економіки дефіцит може бути корисним у випадку, коли при спаді виробництва держава витрачає більше грошей, ніж одержує: він забезпечує збільшення попиту, в тому числі купівельної спроможності населення. Споживачі починають більше купувати, підприємці - більше продавати. Внаслідок цього зростають обсяги виробництва і скорочується безробіття.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...