Меню сайта

Розглянути структуру відповідного територіального фінансового органу Головного фінансового управління

Головне фінансове управління обласної державної адміністрації є структурним підрозділом обласної держадміністрації, підпорядковується Міністерству фінансів України, є підзвітним та підконтрольним голові обласної держадміністрації і Міністерству фінансів України.

Головне фінансове управління обласної держадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями і іншими нормативними актами Міністерства фінансів України, рішеннями та розпорядженнями обласної держадміністрації та обласної ради, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями головного фінансового управління є:

3.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території області.

.2. Складання розрахунків, формування проекту обласного бюджету і подання його на розгляд обласної ради.

.3. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області.

.4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

.5.Здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

.6.Аналіз звітності щодо виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області. Підготовка необхідної інформації із даного питання.

.7.Здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, відповідного бюджетного розпису і кошторисів бюджетних установ та їх виконання.

.8.Розроблення та проведення експертизи проектів рішень, розпоряджень та інших актів із згаданих вище питань, підготовка зауважень і пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів, отриманих за дорученням Міністерства фінансів України та обласної держадміністрації.

4. Головне фінансове управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласної держадміністрації.

.5. Приймає участь у формуванні балансу фінансових ресурсів області, аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету.

.6. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва обласної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами обласної держадміністрації, районними держадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву обласної держадміністрації, а також проекти відповідних розпоряджень та рішень, що подаються на розгляд керівництву обласної держадміністрації і обласної ради.

.7. Складає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції і згідно з чинним законодавством вносить зміни до річного і помісячного розпису обласного бюджету за загальним і спеціальним фондами, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та готує проекти відповідних актів з цих питань.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...