Меню сайта

Розглянути структуру відповідного територіального фінансового органу Головного фінансового управління

.8. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими органами стягнення та місцевими органами влади забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

.9. Спільно з податковими та митними органами, а також з іншими органами стягнення забезпечує надходження до Державного бюджету доходів, за рахунок яких проводиться відрахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам. Здійснює у процесі виконання обласного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз надходження доходів до місцевих бюджетів.

.10. Зводить показники місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету області, та подає їх у встановлені терміни до Мінфіну. міський бюджет територіальний фінансовий

.11. Проводить розгляд періодичної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів, іншої фінансової звітності, поданої обласним управлінням Державного казначейства у Львівській області. Готує відповідну інформацію для розгляду на колегіях обласної держадміністрації, головного фінансового управління і проекти рішень колегій з цих питань.

.12. У встановлені терміни або на вимогу подає обласній держадміністрації, обласній раді інформацію про стан виконання обласного бюджету за відповідний звітний період.

.13. Проводить експертизу проектів, розпоряджень голови обласної держадміністрації і рішень сесій обласної ради стосовно доходів та видатків обласного бюджету. Здійснює перевірку на відповідність чинному бюджетному законодавству прийнятих районними, міськими (міст обласного значення) радами рішень про затвердження відповідних бюджетів, внесення змін до їх показників, розрахунків міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення.

.14. Проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки області, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів та проекти відповідних рішень.

.15. Бере участь у розробці інвестиційної, екологічної та інших обласних програм, що є складовими програми соціально-економічного розвитку області.

.16. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету.

.17. Готує пропозиції і проводить експертизу проектів нормативно-правових актів щодо визначення чисельності працівників органів місцевого самоврядування та витрат на їх утримання і здійснює моніторинг за витрачанням цих коштів.

.18. Перевіряє діяльність фінансових управлінь районних держадміністрацій і фінансових управлінь міських рад (міст обласного значення) та вживає заходи щодо забезпечення ними фінансово-бюджетного законодавства в районі (місті).

.19. Готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету та за необхідності проект рішення

про внесення змін до показників обласного бюджету.

.20. На виконання доручень, наказів, розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, обласної держадміністрації готує і подає Міністерству фінансів України, обласній держадміністрації інформації про виконання окремих показників місцевих бюджетів.

.21. Здійснює загальне методичне керівництво та координує роботу районних та міських фінансових управлінь з питань формування, затвердження та виконання місцевих бюджетів.

.22. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

.23. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...