Меню сайта

Фінансова підтримка суб'єктів народного господарства

Порядок надання фінансової підтримки державним підприємствам і підприємницьким структурам, у майні яких частка державної власності перевищує 50%, визначається Кабінетом Міністрів і Національним банком, які затверджують Положення про надання підтримки з бюджетних асигнувань, як правило, на поворотній основі.

Фінансова підтримка надається на затверджені проекти використання коштів, бізнес-плани й проекти санації підприємств.

Державна підтримка економічних суб'єктів може здійснюватися у формах:

- безпосередньої фінансової підтримки;

- опосередкованої фінансової підтримки.

Безпосередня фінансова підтримка спрямована на збільшення фінансових ресурсів у суб'єктів народного господарства.

Опосередкована фінансова підтримка суб'єктів народного господарства спрямована на зменшення потреб у фінансових ресурсах.

Безпосередня фінансова підтримка має дві форми прояву: пряма фінансова підтримка економічного суб'єкту; непряма фінансова підтримка, що здійснює вплив на інших суб'єктів, з якими співробітничає економічний суб'єкт.

Безпосередня фінансова підтримка надається відповідно до рішень Кабінету Міністрів України на поворотній або безповоротній основі з метою попередження банкрутства, поновлення платоспро-можності, підвищення конкуренто-спроможності про-дукції, оздоровлення фінансового стану підприємств.

Державне фінансування інвестицій в основні об'єкти економічного й соціального розвитку відповідно до бюджетної класифікації видатків включається в групу видатків на будівництво й архітектуру.

Державне інвестування здійснюється органами влади й керування України, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за рахунок:

- коштів Державного й місцевого бюджетів;

- позабюджетних фондів;

позикових коштів.

Однією з основних проблем, пов'язаних з бюджетним фінансуванням інвестицій, є необхідність чіткого визначення й розподілу сфери фінансування Державного й місцевого бюджетів.

Бюджетний кодекс визначає, що за рахунок Державного бюджету України здійснюються:

- державні програми підтримки регіонального розвитку й пріоритетних галузей економіки;

- державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій і інформатики;

державні інвестиційні проекти (тобто фінансуються ті видатки, які мають вирішальне значення для економіки України).

На рівні місцевих органів влади здійснюються видатки щодо підтримки комунальної власності й фінансування інвестиційних проектів місцевого значення за рахунок трансфертів з Державного бюджету, а саме:

- місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства й благоустрою населених пунктів;

- фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й утримуванню доріг місцевого значення;

виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій.

Державні дотації - це форма бюджетного фінансування, що застосовується при фінансуванні планово-збиткових підприємств, організацій, установ, які надають послуги або провадять необхідні товари, витрати на виробництво яких перевищують ціну реалізації у зв'язку з певною фінансовою політикою держави в сфері ціноутворення (як правило, обмеженням рівня цін).

Пряме субсидування - форма урядових виплат виробникам або споживачам з відповідним відображенням у бюджеті (виробник збуває свій товар по більше низькій ціні завдяки здійсненню прямого субсидування).

Субсидії можуть виділятися окремим підприємствам або цілим галузям, але найбільш діючим способом регулювання є субсидування пріоритетної галузі індустрії. Так, найбільше широко відомим прикладом такого субсидування стала ініціатива створення авіаційної індустрії світового класу в Європі. Багато європейських підприємств одержали субсидії на покриття стартових витрат.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...