Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

У третій частині - розрахунки по окремих статтях.

Для всіх бюджетних установ установлений єдиний перелік статей по видатках.

Кошторис бюджетної установи включає такі статті:

- заробітна плата;

- нарахування на заробітну плату;

канцелярські й господарські видатки;

відрядження й службові поїздки;

видатки навчальні, на виробничу практику учнів;

науково-дослідні роботи;

придбання книг для бібліотек;

стипендії;

видатки на харчування;

придбання медикаментів і перев'язних коштів;

придбання встаткування й інвентарю;

капітальний ремонт будов і споруджень;

інші видатки.

Розмір видатків по кошторисах розраховують самі установи й організації на основі контингентів цих установ:

по школах - кількість учнів;

по Вузах - кількість студентів;

по лікарнях - кількість місць-ліжко-місць.

У практиці планування бюджетної установи використають:

- матеріальні норми (наприклад: кількість палива для опалення 1м3 приміщення, електроенергії на 1м2 площі, набір продуктів харчування на один хворого);

- фінансові норми (вартість харчування одного хворого в день);

бюджетні норми (якщо бюджет - єдине джерело фінансування, те фінансова норма є одночасно й бюджетної).

Норма видатків - це розмір видатків на розрахункову одиницю.

Матеріальні норми (натуральні норми) визначають витрати матеріальних ресурсів на розрахункову одиницю в натуральному вираженні.

Матеріальні норми диференціюються по видах бюджетних установ.

Фінансова норма - це грошове вираження матеріальної норми, певне на підставі державних цін.

Бюджетна норма відображає ту частину видатків на соціально - культурні заходи, що покривається за рахунок бюджетних коштів.

По методу побудови фінансові норми діляться на індивідуальні, комбіновані й укрупнені.

Індивідуальні норми застосовуються при складанні кошторису окремої установи й відображають витрати по окремих видах видатків на розрахункову одиницю (наприклад, денна норма харчування на 1 учня й ін.) Ці норми використаються при складанні індивідуальних кошторисів доходів і видатків.

Комбіновані норми - показують суму витрат всіх видатків у рамках однієї статті або декількох статей (наприклад, норма всіх видатків по статті “Оплата комунальних послуг і енергоносіїв” - на 1 клас у школі. Ця норма поєднує видатки на оплату теплопостачання, водопостачання, оплату електроенергії й природного газу).

Комбіновані норми використаються при зведеному плануванні.

Укрупнені норми поєднують всі видатки, пов'язані з фінансуванням усього бюджетної установи (наприклад, клубу або музею), або суму всіх видатків на одну розрахункову одиницю (наприклад, сума видатків на один клас у школі, одного вихованця в школі-інтернаті).

Фінансування утворення.

Фінансування утворення займає головне місце в расходох місцевого бюджету. Основну частину видатків місцевого бюджету на утворення становить фінансування загальноосвітніх шкіл. В основі визначення обсягів фінансування шкіл лежать два показники:

· Вихідний - кількість учнів;

· Похідний - кількість класів.

Ці показники відображаються на дві дати: 1 січня й 1 вересня планового бюджетного року.

Кількість учнів на 1 січня планового року приймається на рівні контингенту 1 вересня поточного року. Кількість учнів на 1 вересня планового року визначається з урахуванням повного переходу учнів із класу в клас.

Наприклад, кількість учнів 2-х класів на 1 вересня рівняється кількості учнів 1-х класів на 1 січня. Кількість учнів 1-х класів на 1 вересня поточного року встановлюється на основі перепису дітей у районі функціонування школи. Кількість учнів 10-х класів визначається з урахуванням надходження в ПТУ й коледжі випускників 9-х класів.

Кількість класів визначається на кожне число, виходячи з нормативів наповнення одного класу. Вони встановлені на такому рівні:

· 1-9 класи - 35 учнів;

· 10-11 класи - 25 учнів.

Оскільки бюджетний рік не збігається з навчальним , крім показників на 1 січня й 1 вересня, розраховуються середньорічні показники по такій формулі:

ДО01 х 8 ДО08 х 4

ДО = +

12 12

Система зарплати вчителів складається з 3 складових:

· оплати навчальних годин;

· доплати за перевірку зошитів;

· додаткові доплати.

Основним елементом виступає оплата навчальних годин, що визначається по такій формулі:

бюджет фінансовий видаток держава

С х Кч

Оч = --------------- ,

Нч

Де: С - ставка зарплати вчителі. Установлюється залежно від утворення ( середнє, середнє спеціальне , неповне вище, вище) і кваліфікаційних категорій ( учитель, вчитель-методист, заслужений учитель, народний учитель);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...