Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

У третій частині - розрахунки по окремих статтях.

Для всіх бюджетних установ установлений єдиний перелік статей по видатках.

Кошторис бюджетної установи включає такі статті:

- заробітна плата;

- нарахування на заробітну плату;

канцелярські й господарські видатки;

відрядження й службові поїздки;

видатки навчальні, на виробничу практику учнів;

науково-дослідні роботи;

придбання книг для бібліотек;

стипендії;

видатки на харчування;

придбання медикаментів і перев'язних коштів;

придбання встаткування й інвентарю;

капітальний ремонт будов і споруджень;

інші видатки.

Розмір видатків по кошторисах розраховують самі установи й організації на основі контингентів цих установ:

по школах - кількість учнів;

по Вузах - кількість студентів;

по лікарнях - кількість місць-ліжко-місць.

У практиці планування бюджетної установи використають:

- матеріальні норми (наприклад: кількість палива для опалення 1м3 приміщення, електроенергії на 1м2 площі, набір продуктів харчування на один хворого);

- фінансові норми (вартість харчування одного хворого в день);

бюджетні норми (якщо бюджет - єдине джерело фінансування, те фінансова норма є одночасно й бюджетної).

Норма видатків - це розмір видатків на розрахункову одиницю.

Матеріальні норми (натуральні норми) визначають витрати матеріальних ресурсів на розрахункову одиницю в натуральному вираженні.

Матеріальні норми диференціюються по видах бюджетних установ.

Фінансова норма - це грошове вираження матеріальної норми, певне на підставі державних цін.

Бюджетна норма відображає ту частину видатків на соціально - культурні заходи, що покривається за рахунок бюджетних коштів.

По методу побудови фінансові норми діляться на індивідуальні, комбіновані й укрупнені.

Індивідуальні норми застосовуються при складанні кошторису окремої установи й відображають витрати по окремих видах видатків на розрахункову одиницю (наприклад, денна норма харчування на 1 учня й ін.) Ці норми використаються при складанні індивідуальних кошторисів доходів і видатків.

Комбіновані норми - показують суму витрат всіх видатків у рамках однієї статті або декількох статей (наприклад, норма всіх видатків по статті “Оплата комунальних послуг і енергоносіїв” - на 1 клас у школі. Ця норма поєднує видатки на оплату теплопостачання, водопостачання, оплату електроенергії й природного газу).

Комбіновані норми використаються при зведеному плануванні.

Укрупнені норми поєднують всі видатки, пов'язані з фінансуванням усього бюджетної установи (наприклад, клубу або музею), або суму всіх видатків на одну розрахункову одиницю (наприклад, сума видатків на один клас у школі, одного вихованця в школі-інтернаті).

Фінансування утворення.

Фінансування утворення займає головне місце в расходох місцевого бюджету. Основну частину видатків місцевого бюджету на утворення становить фінансування загальноосвітніх шкіл. В основі визначення обсягів фінансування шкіл лежать два показники:

· Вихідний - кількість учнів;

· Похідний - кількість класів.

Ці показники відображаються на дві дати: 1 січня й 1 вересня планового бюджетного року.

Кількість учнів на 1 січня планового року приймається на рівні контингенту 1 вересня поточного року. Кількість учнів на 1 вересня планового року визначається з урахуванням повного переходу учнів із класу в клас.

Наприклад, кількість учнів 2-х класів на 1 вересня рівняється кількості учнів 1-х класів на 1 січня. Кількість учнів 1-х класів на 1 вересня поточного року встановлюється на основі перепису дітей у районі функціонування школи. Кількість учнів 10-х класів визначається з урахуванням надходження в ПТУ й коледжі випускників 9-х класів.

Кількість класів визначається на кожне число, виходячи з нормативів наповнення одного класу. Вони встановлені на такому рівні:

· 1-9 класи - 35 учнів;

· 10-11 класи - 25 учнів.

Оскільки бюджетний рік не збігається з навчальним , крім показників на 1 січня й 1 вересня, розраховуються середньорічні показники по такій формулі:

ДО01 х 8 ДО08 х 4

ДО = +

12 12

Система зарплати вчителів складається з 3 складових:

· оплати навчальних годин;

· доплати за перевірку зошитів;

· додаткові доплати.

Основним елементом виступає оплата навчальних годин, що визначається по такій формулі:

бюджет фінансовий видаток держава

С х Кч

Оч = --------------- ,

Нч

Де: С - ставка зарплати вчителі. Установлюється залежно від утворення ( середнє, середнє спеціальне , неповне вище, вище) і кваліфікаційних категорій ( учитель, вчитель-методист, заслужений учитель, народний учитель);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...