Меню сайта

Організація фінансового забезпечення соціальної, культурно - освітньої сфер

Нарахування на зарплату включають відрахування в Пенсійний фонд - 32 %, Фонд соціального страхування - 4% , Фонд зайнятості - 1,5%.

Фінансування дошкільних установ відрізняється від фінансування шкіл.У фінансуванні дошкільних установ існують певні особливості. Планування фонду зарплати здійснюється за спрощеною методикою: кількість робочих місць множиться на середню ставку зарплати. Кількість місць вихователів і їхніх помічників установлюється по нормативах на одну групу. Норматив залежить від тривалості перебування дітей в установі: більше розповсюджене - 12-годинне перебування дітей, по якому норматив включає 2 вихователя + 2 помічники. Кількість робочих місць допоміжного персоналу встановлюється по типових штатних розкладах, виходячи із чисельності дітей у дитячій установі.

Оплата відпускних.

Основною особливістю планування фонду зарплати є виділення коштів на заміщення працівників, що перебувають у відпустці. Сума цих витрат планується шляхом множення загальної чисельності днів відпустки даного робочого місця на середньоденну зарплату.

Часткова оплата витрат у дитячих дошкільних установах здійснюється також за рахунок батьків.

Загальною особливістю для шкіл-інтернатів і дитячих дошкільних установ є встановлення часткового покриття витрат за рахунок оплати батьків. Ця оплата зараховується не на рахунки даних установ, а в бюджет. Вся сума витрат по кошторисі фінансується з бюджету.

Система фінансування вищого утворення в Україні зараз включає дві групи установ:

· І-ІІ рівнів акредитації - коледжі, технікуми, інститути;

· ІІІ-ІV рівнів акредитації - інститути, університети, академії.

Фінансування вищого утворення здійснюється за рахунок двох джерел:

· Бюджет;

· Платне навчання.

Фонд заробітної плати вищих навчальних закладів містить п'ять елементів:

· Профессорско-преподавательский склад;

· Адміністративно-управлінський склад;

· Учбово-допоміжний персонал;

· Обслуговуючий персонал;

· Фонд погодинної оплати викладачів (сумісники)

Фонд зарплати профессорско-преподавательского складу визначається шляхом множення кількості посад на середню ставку. Кількість посад установлюється по нормативі кількості студентів на викладачів, диференційований по формах навчання (очне, вечірнє, заочне). Зарплата викладачів залежить від посади (асистент, старший викладач, доцент, професор, экстернатура), наукового ступеня (кандидат наук, доктор наук) і вченого звання (доцент, професор).

Фонд погодинної оплати праці викладачів розраховується по нормативі (1-2%) до фонду зарплати профессорско-преподавательского складу й використається для оплати праці притягнутих для викладання фахівців народного господарства й наукових установ.

Фонд зарплати адміністративного, учбово-допоміжного й обслуговуючого персоналу визначається на підставі штатного розкладу вищого навчального закладу, які затверджується ректором.

Фінансування охорони здоров'я

Фінансування охорони здоров'я має свої специфічні, воно ґрунтується на таких показниках:

· По стаціонарі - кількість ліжок і ліжко-днів;

· По поліклініках - кількість лікарських відвідувань.

Кількість ліжок характеризується кількість лікарських місць. Розрізняють нормативну потребу й фактичну їхню наявність. Нормативна потреба визначається, виходячи із чисельності жителів населеного пункту й показника госпіталізації розраховуючи на рік. Кількість ліжко-днів - це добуток від множення кількості ліжок на кількість днів функціонування одного ліжка в день.

Кількість лікарських відвідувань визначається шляхом розподілу чисельності жителів у районі обслуговування на середню кількість відвідувань поліклінік у рік (приблизно 30 разів).

Система заробітної плати медичних працівників установлюється в розрізі категорій: лікар, середній і молодший медичний персонал, адміністративно-управлінський і обслуговуючий персонал.

Система зарплати лікарів ґрунтується на встановленні ставки зарплати і її систем підвищення, а також надбавок. Ставка зарплати залежить від посади (лікар-хірург, лікар-інтерн або лікарі інших спеціальностей) і кваліфікаційної категорії. Крім того, у частині надбавки ставка може залежати від місця розташування лікарні (місто або сільська місцевість). Надбавка до зарплати встановлюється також за шкідливі й небезпечні умови праці (інфекційні лікарні, ренгенокабвнети), за роботу у вихідні й святкові дні й нічний час.

Ставки зарплати середнього медичного персоналу залежать від посади (медсестра, акушерка, фельдшер, зубний лікар), категорії й стаж роботи. Для молодшого медичного персоналу ставки встановлені залежно від посади (сестра операційна, сестра господарка, сестра-ванниця). На середній і молодший медичний персонал поширюються надбавки за шкідливі умови праці, за роботу у вихідні й святкові дні й нічний час.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...