Меню сайта

Фонд соціального страхованияот нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях

Страхувальник здійснює страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку й у строки, які визначаються страхувальником.

Залишки сум від можливого перевищення доходів над витратами Фонду за підсумками фінансового року використаються для коректування (зменшення) суми внесків страхувальників.

Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право на знижку страхового тарифу.

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються страхувальником із суми прибутку й ставляться на валові витрати виробництва; для бюджетних установ і організацій - з коштів на утримання страхувальника.

Напрямки використання Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Створення резервів коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування

Проведення профілактичних мір, спрямованих на запобігання нещасних випадків на виробництві

Основні напрямки використання Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Відшкодування матеріальної й моральної шкоди застрахованим і членам їхніх родин шляхом здійснення соціальних виплат з Фонду

Відновлення здоров'я й працездатності потерпілих від нещасних випадків

Соціальні послуги й виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. У випадку настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

) вчасно й у повному обсязі відшкодувати збиток, заподіяний працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у випадку його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його втримуванні:

а) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановленню інвалідності;

б) одноразова допомога у випадку часткової або повної втрати працездатності або смерті потерпілого;

в) щомісяця грошову суму у випадку часткової або повної втрати працездатності або смерті потерпілого;

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійному захворюванні;

д) пенсію у зв'язку із втратою годувальника, що вмер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійному захворюванні;

е) грошову суму за моральний збиток при наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;

ж) допомога дитині відповідно законодавству.

) організувати похорони померлого, відшкодувати вартість пов'язаних із цим ритуальних послуг відповідно до місцевим умовам;

) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої допомоги потерпілому в результаті нещасного випадку, швидкої допомоги в результаті необхідності його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

) організувати цілеспрямоване й ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на довгостроковій основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

) організувати потерпілому разом з відповідними службами охорони здоров'я по призначенню лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально-організованої медичної допомоги;

) застосувати всі необхідні методи для підтримки, підняття й відновлення працездатності потерпілого;

) забезпечити згідно медичного висновку домашній догляд за потерпілими, допомога у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, що проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

) відповідно до висновку лікувально-консультаційної комісії проводити навчання й перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірних умовах в інших закладах переучування інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або завдання моральних збитків потерпілий не може виконувати колишню роботу; працевлаштувати осіб зі зниженою працездатністю;

) організувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування або з іншими зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту випущеної продукції, за рахунок Фонду;

) у випадку невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу в рішенні соціально-побутових питань за їхній рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду і її регіональних керувань - за рахунок Фонду;

) виплачувати залучення інвалідів до участі в суспільному житті.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...