Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68»

ВАТ«ПМК-68» розташоване у місті Світловодськ, Кіровоградської області, по вул. Комарова,110 «А». Воно є відкритим акціонерним товариством. У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, Статутом.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Повне найменування товариства - Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 68».

Скорочене найменування - ВАТ «ПМК-68».

Відкрите акціонерне товариство «Пересувна механізована колона - 68» (далі - Товариство) засноване відповідно до Рішення регіонального відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області від 22 січня 1996 року №54 шляхом перетворення держаного підприємства «Пересувна механізована колона - 68» будівельно-монтажного підприємства «Кіровоградводбуд» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 22 листопада 1994 року. №699/94.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаний з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Статутний капітал товариства становить 283000,00 (двісті вісімдесят три тисячі) гривень. Регіональне відділення фонду державного майна України по Кіровоградській області не має своєї частки в статутному капіталі відкритого акціонерного товариства «пересувна механізована колона - 68»

Статутний капітал складають прості іменні акції в кількості 1132000 (один мільйон сто тридцять дві тисячі) штук, що становить 100% статутного капіталу, номінальна вартість яких 0,25 грн.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається загальними зборами акціонерів.

Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

Права та обов’язку акціонерів Товариства. Особи, які набули права власності на акції товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні Товариством та одержувати інформацію про діяльність Товариства. Акціонер має право: виходу із Товариства шляхом відчуження або продажу належних йому акцій; брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди; право на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій; також одержати , у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційне частці акціонера у статутному капіталі Товариства; а також реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Акціонери зобов’язані : додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариства; виконувати свої зобов’язання перед Товариством, оплачувати акції; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов’язки, встановлені Статутом та законом.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...