Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68»

Ø За погодженням з власником (керівником) товариства забезпечує перерахування податків та зборів, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

Для того, щоб дізнатися про ефективність роботи досліджуваного підприємства, проведемо аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності (див. табл. 1.1.1.).

Аналіз діяльності підприємства поширюється на досить широке коле показників, які розкривають суть економічних явищ з кількісного чи якісного боку в абсолютних або відносних величинах. Рушійні сили, умови та причини, які визначають той чи інший показник, називаються факторами. Кожен, без винятку, показник фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом взаємодії дуже великої кількості факторів.

Для вивчення їх дій та впливу на показники, що піддаються аналізу, їх необхідно певним чином класифікувати.

Принципи класифікації факторів у фінансово-господарському аналізі аналогічні тим, які лежать в основі класифікації аналітичних задач. За своїм змістом усі фактори, які вивчаються у фінансово-економічному аналізі, можна розділити на:

ü соціально-економічні;

ü виробничо-економічні;

Соціально-економічні фактори - це рушійна сила підвищення ефективності роботи підприємства, які закладені у самих учасниках виробництва.

Виробничо-економічні виражають умови, які забезпечують підприємницьку діяльність з точки зору організації виробничого процесу раціонального використання ресурсів, залучених підприємством для своєї діяльності.

Так показник рентабельності роботи підприємства визначається такими факторами, як структура вкладення капіталу в активи, інтенсивність використання виробничих запасів, продуктивність праці робітників, рівень технології виробництва.

Починати аналіз доцільно з характеристики динаміки чисельності працюючих на підприємстві за останні 2 роки. Такий аналіз дає змогу оцінити, як підприємство вписується в ринкові умови господарювання, наскільки успішно воно витримує конкурентну боротьбу на ринку своєї продукції і на ринку трудових ресурсів.

Дохід (виручка) від реалізації продукції є основним джерелом коштів підприємства. Інформація про обсяг реалізації і продукції міститься у ф.№2 “Звіті про фінансові результати”, які складає підприємство щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Таблиця 1.1.1.

Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки

№ з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

96

108

12

112,50

2.

Обсяг фактично виготовленої продукції, тис.грн.

-

-

-

-

3.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

8135

23901

15766

293,80

4.

Продуктивність праці, тис. грн./ чол.

-

-

-

-

5.

Фонд оплати праці, тис.грн.

713,5

748,3

34,8

104,88

6.

Середньорічна заробітна плата, тис.грн./чол.

7,43

6,93

-0,5

93,27

7.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати

х

 

8.

Вартість майна підприємства, тис.грн.

8889

12121

3232

136,36

9.

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.

1452

3759

2307

258,88

10.

Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

-

-

-

-

11.

Операційні витрати, тис.грн.

7750

21702

13952

280,03

12.

Питомі витрати на 1 грн., грн/грн.

-

-

-

-

13.

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

6130

4647

-1483

75,81

14.

Кредиторська заборгованість, тис.грн.

8326

5864

-2462

70,43

15.

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

347

539

192

155,33

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...