Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68»

Ø За погодженням з власником (керівником) товариства забезпечує перерахування податків та зборів, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

Для того, щоб дізнатися про ефективність роботи досліджуваного підприємства, проведемо аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності (див. табл. 1.1.1.).

Аналіз діяльності підприємства поширюється на досить широке коле показників, які розкривають суть економічних явищ з кількісного чи якісного боку в абсолютних або відносних величинах. Рушійні сили, умови та причини, які визначають той чи інший показник, називаються факторами. Кожен, без винятку, показник фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом взаємодії дуже великої кількості факторів.

Для вивчення їх дій та впливу на показники, що піддаються аналізу, їх необхідно певним чином класифікувати.

Принципи класифікації факторів у фінансово-господарському аналізі аналогічні тим, які лежать в основі класифікації аналітичних задач. За своїм змістом усі фактори, які вивчаються у фінансово-економічному аналізі, можна розділити на:

ü соціально-економічні;

ü виробничо-економічні;

Соціально-економічні фактори - це рушійна сила підвищення ефективності роботи підприємства, які закладені у самих учасниках виробництва.

Виробничо-економічні виражають умови, які забезпечують підприємницьку діяльність з точки зору організації виробничого процесу раціонального використання ресурсів, залучених підприємством для своєї діяльності.

Так показник рентабельності роботи підприємства визначається такими факторами, як структура вкладення капіталу в активи, інтенсивність використання виробничих запасів, продуктивність праці робітників, рівень технології виробництва.

Починати аналіз доцільно з характеристики динаміки чисельності працюючих на підприємстві за останні 2 роки. Такий аналіз дає змогу оцінити, як підприємство вписується в ринкові умови господарювання, наскільки успішно воно витримує конкурентну боротьбу на ринку своєї продукції і на ринку трудових ресурсів.

Дохід (виручка) від реалізації продукції є основним джерелом коштів підприємства. Інформація про обсяг реалізації і продукції міститься у ф.№2 “Звіті про фінансові результати”, які складає підприємство щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Таблиця 1.1.1.

Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки

№ з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

96

108

12

112,50

2.

Обсяг фактично виготовленої продукції, тис.грн.

-

-

-

-

3.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

8135

23901

15766

293,80

4.

Продуктивність праці, тис. грн./ чол.

-

-

-

-

5.

Фонд оплати праці, тис.грн.

713,5

748,3

34,8

104,88

6.

Середньорічна заробітна плата, тис.грн./чол.

7,43

6,93

-0,5

93,27

7.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати

х

 

8.

Вартість майна підприємства, тис.грн.

8889

12121

3232

136,36

9.

Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.

1452

3759

2307

258,88

10.

Фондовіддача основних засобів, грн./грн.

-

-

-

-

11.

Операційні витрати, тис.грн.

7750

21702

13952

280,03

12.

Питомі витрати на 1 грн., грн/грн.

-

-

-

-

13.

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

6130

4647

-1483

75,81

14.

Кредиторська заборгованість, тис.грн.

8326

5864

-2462

70,43

15.

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

347

539

192

155,33

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...