Меню сайта

Аналіз майна та джерел коштів підприємства

Рис. 2.1.1 Структура коштів (активів) ВАТ «ПМК - 68» за 2009 рік

Рис.2.1.2 Структура коштів (активів) ВАТ «ПМК - 68» за 2010 рік

Рис. 2.1.3 Динаміка коштів (активів) ВАТ «ПМК-68» за 2009-2010 роки

Проаналізувавши результати даних проведених в таблиці 2.1.1 та рис. 2.1.1,рис. 2.1.2,рис. 2.1.3 ми можемо зробити висновок що спостерігається збільшення загальної вартості майна підприємства в 2010 році на 3232 тис.грн або на 36,36%, що свідчить, як правило, про збільшення підприємством обсягів господарювання, що в свою чергу підвищує його платоспроможність. В першу чергу таке збільшення спричинено за рахунок збільшення необотоних активів підприємства у 2010 році, порівняно з 2009 роком на 4385 тис.грн що становить 264,79%, що оцінюються позитивно і займають 49,84% питомої ваги вартості майна підприємства. На таке збільшення необоротних активів вплинули в першу чергу збільшення вартості основних засобів у 2010 році, порівнняно з 2009 роком на 4562 тис.грн або 308,66%, які займають 99,98% питомої ваги необоротних активів. Вартість нематерільних активів у 2010 році , порівняно з 2009 роком залишилася без змін, проте його питома вага вартості необоротних активів зменшилася на 0,04 або 77,77%. Також зменшилася вартість відстрочених податкових активів, які у 2009 році становили 177 тис.грн., а у 2010 році їх взагалі немає, тому їх питома вага у необотних активах становить 0. Зменшення вартості нематеріальних активів і відстроених податкових активів є не суттєвими, адже вони становлять незначну питому вагу необоротних активів яка складає 0,02%.

Протягом 2009 р. і 2010 р. ми спостерігаємо зменшення вартості оборотних активів на 1153 тис.грн. або 15,94% , а також їх зменшення у питомій вазі вартості майна на 31,21 або 38,36% ( у 2009 р. вони становили 81,37% питомої ваги вартості майна, а у 2010 році - 50,16 %). На скорочення оборотних активів вплинуло зменшення запасів підприємства на 67 тис. грн. в 2010 р. або 10,14 % порівняно з 2009 р.,які займають 9,77 % питомої ваги оборотних активів, а також дебіторської заборгованісті за товари,роботи,послуги на 2009 тис.грн. або 35,86%, які займають 9,77% питомої ваги оборотних активів. Також у 2010 році зменшилася вартість іншої поточної дебіторської заборгованості на 24 тис.грн або 57,14% , що становить 0,3% питомої ваги оборотних активів. Але зросла вартість дебіторської заборгованості за розрахунками на 550 тис.грн або 357,14%, що становить 11,58% питомої ваги оборотних активі. Також зросли грошові кошти та їх еквіваленти на 200 тис.грн. або 10000% , що становить 3,32% питомої ваги оборотних активів. Зросли також інші оборотні активи на 197 тис.грн. або 44,77% , що становить 10,48 питомої ваги оборотних активів.

Зменшення оборотних активів підприємства на 1153 тис.грн або 15,94% є несуттєвим, тому воно не сильно впливає на вартість майна, більш суттєвим є вплив необоротних активів вартість яких збільшилася на 4385 тис.грн. або 264,79%, що спричинило збільшення вартості майна на 3232 або 36,36%.

Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства є дослідження структури та динаміки джерел формування коштів за даними пасиву балансу в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2.

Аналіз структури і динаміки джерел коштів ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки, тис.грн.

№ з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

347

6045

5698

1742,1

- у % до вартості майна

3,9

49,87

45,97

1278,72

в т.ч.:

1.1.

Статутний капітал

283

283

-

100

- у % до власного капіталу

81,56

4,68

-76,88

5,74

- у % до вартості майна

3,18

2,33

-0,85

73,27

1.2.

Інший додатковий капітал

3617

8776

5159

242,63

- у % до власного капіталу

1042,36

145,18

-897,18

13,93

- у % до вартості майна

40,69

72,40

31,71

177,93

1.3.

Нерозподілдений прибуток (непокритий збиток)

-3553

-3014

539

-

- у % до власного капіталу

-1023,92

-49,86

974,03

-

- у % до вартості майна

-39,97

-24,87

15,1

-

2.

Довгострокові зобов’язання, всього

216

212

-4

98,15

- у % до вартості майна, в т.ч.

2,43

1,75

-0,68

72,02

2.1.

Відстрочені податкові зобов’язання

-

11

11

-

- у % до довгострокових зобов’язань

-

5,19

5,19

-

- у % до вартості майна

-

0,09

0,09

-

2.3.

Інші довгострокові зобов’язання

216

201

-15

93,06

 

- у % до довгострокових зобов’язань

100

94,81

-5,19

94,81

 

- у % до вартості майна

2,43

1,66

-0,77

68,31

 

3.

Поточні зобов'язання, всього

8326

58,64

-24,62

70,43

 

- у % до вартості майна

93,97

48,38

-45,29

51,65

 

в т.ч.:

 

3.1.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

7371

4364

-3007

59,2

 

- у % до поточних зобов’язань

88,53

72,42

-1411

84,06

 

- у % до вартості майна

82,92

36,0

-46,92

43,42

 

3.2.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

162

258

96

159,26

 

- у % до поточних зобов’язань

1,95

4,40

2,45

225,64

 

- у % до вартості майна

1,82

2,13

0,31

117,03

 

3.3.

Інші поточні зобов'язання

793

1242

449

156,62

 

- у % до поточних зобов’язань

9,52

21,18

11,66

222,48

 

- у % до вартості майна

8,92

10,25

1,33

114,91

 

4.

Вартість майна, всього

8889

12121

3232

136,36

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...