Меню сайта

Аналіз майна та джерел коштів підприємства

Рис. 2.1.1 Структура коштів (активів) ВАТ «ПМК - 68» за 2009 рік

Рис.2.1.2 Структура коштів (активів) ВАТ «ПМК - 68» за 2010 рік

Рис. 2.1.3 Динаміка коштів (активів) ВАТ «ПМК-68» за 2009-2010 роки

Проаналізувавши результати даних проведених в таблиці 2.1.1 та рис. 2.1.1,рис. 2.1.2,рис. 2.1.3 ми можемо зробити висновок що спостерігається збільшення загальної вартості майна підприємства в 2010 році на 3232 тис.грн або на 36,36%, що свідчить, як правило, про збільшення підприємством обсягів господарювання, що в свою чергу підвищує його платоспроможність. В першу чергу таке збільшення спричинено за рахунок збільшення необотоних активів підприємства у 2010 році, порівняно з 2009 роком на 4385 тис.грн що становить 264,79%, що оцінюються позитивно і займають 49,84% питомої ваги вартості майна підприємства. На таке збільшення необоротних активів вплинули в першу чергу збільшення вартості основних засобів у 2010 році, порівнняно з 2009 роком на 4562 тис.грн або 308,66%, які займають 99,98% питомої ваги необоротних активів. Вартість нематерільних активів у 2010 році , порівняно з 2009 роком залишилася без змін, проте його питома вага вартості необоротних активів зменшилася на 0,04 або 77,77%. Також зменшилася вартість відстрочених податкових активів, які у 2009 році становили 177 тис.грн., а у 2010 році їх взагалі немає, тому їх питома вага у необотних активах становить 0. Зменшення вартості нематеріальних активів і відстроених податкових активів є не суттєвими, адже вони становлять незначну питому вагу необоротних активів яка складає 0,02%.

Протягом 2009 р. і 2010 р. ми спостерігаємо зменшення вартості оборотних активів на 1153 тис.грн. або 15,94% , а також їх зменшення у питомій вазі вартості майна на 31,21 або 38,36% ( у 2009 р. вони становили 81,37% питомої ваги вартості майна, а у 2010 році - 50,16 %). На скорочення оборотних активів вплинуло зменшення запасів підприємства на 67 тис. грн. в 2010 р. або 10,14 % порівняно з 2009 р.,які займають 9,77 % питомої ваги оборотних активів, а також дебіторської заборгованісті за товари,роботи,послуги на 2009 тис.грн. або 35,86%, які займають 9,77% питомої ваги оборотних активів. Також у 2010 році зменшилася вартість іншої поточної дебіторської заборгованості на 24 тис.грн або 57,14% , що становить 0,3% питомої ваги оборотних активів. Але зросла вартість дебіторської заборгованості за розрахунками на 550 тис.грн або 357,14%, що становить 11,58% питомої ваги оборотних активі. Також зросли грошові кошти та їх еквіваленти на 200 тис.грн. або 10000% , що становить 3,32% питомої ваги оборотних активів. Зросли також інші оборотні активи на 197 тис.грн. або 44,77% , що становить 10,48 питомої ваги оборотних активів.

Зменшення оборотних активів підприємства на 1153 тис.грн або 15,94% є несуттєвим, тому воно не сильно впливає на вартість майна, більш суттєвим є вплив необоротних активів вартість яких збільшилася на 4385 тис.грн. або 264,79%, що спричинило збільшення вартості майна на 3232 або 36,36%.

Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства є дослідження структури та динаміки джерел формування коштів за даними пасиву балансу в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2.

Аналіз структури і динаміки джерел коштів ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки, тис.грн.

№ з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

347

6045

5698

1742,1

- у % до вартості майна

3,9

49,87

45,97

1278,72

в т.ч.:

1.1.

Статутний капітал

283

283

-

100

- у % до власного капіталу

81,56

4,68

-76,88

5,74

- у % до вартості майна

3,18

2,33

-0,85

73,27

1.2.

Інший додатковий капітал

3617

8776

5159

242,63

- у % до власного капіталу

1042,36

145,18

-897,18

13,93

- у % до вартості майна

40,69

72,40

31,71

177,93

1.3.

Нерозподілдений прибуток (непокритий збиток)

-3553

-3014

539

-

- у % до власного капіталу

-1023,92

-49,86

974,03

-

- у % до вартості майна

-39,97

-24,87

15,1

-

2.

Довгострокові зобов’язання, всього

216

212

-4

98,15

- у % до вартості майна, в т.ч.

2,43

1,75

-0,68

72,02

2.1.

Відстрочені податкові зобов’язання

-

11

11

-

- у % до довгострокових зобов’язань

-

5,19

5,19

-

- у % до вартості майна

-

0,09

0,09

-

2.3.

Інші довгострокові зобов’язання

216

201

-15

93,06

 

- у % до довгострокових зобов’язань

100

94,81

-5,19

94,81

 

- у % до вартості майна

2,43

1,66

-0,77

68,31

 

3.

Поточні зобов'язання, всього

8326

58,64

-24,62

70,43

 

- у % до вартості майна

93,97

48,38

-45,29

51,65

 

в т.ч.:

 

3.1.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

7371

4364

-3007

59,2

 

- у % до поточних зобов’язань

88,53

72,42

-1411

84,06

 

- у % до вартості майна

82,92

36,0

-46,92

43,42

 

3.2.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

162

258

96

159,26

 

- у % до поточних зобов’язань

1,95

4,40

2,45

225,64

 

- у % до вартості майна

1,82

2,13

0,31

117,03

 

3.3.

Інші поточні зобов'язання

793

1242

449

156,62

 

- у % до поточних зобов’язань

9,52

21,18

11,66

222,48

 

- у % до вартості майна

8,92

10,25

1,33

114,91

 

4.

Вартість майна, всього

8889

12121

3232

136,36

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...