Меню сайта

Сутність і структура місцевих фінансів

Місцеві фінанси відіграють надзвичайно велику і багатопланову роль в економічній системі кожної держави, де визначається і діє ефективне у фінансовому плані місцеве самоврядування.

В умовах ринкової трансформації місцеві фінанси й місцеві бюджети стають основними фінансовими гарантами існування і розвитку демократії та надання населенню суспільних послуг і благ, задовольняти які за рахунок державного бюджету недоцільно і неефективно. Місцеві бюджети стали основним джерелом фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій відповідно до чинного в державі розподілу повноважень між рівнями й гілками влади. У зв’язку з цим особливої уваги набувають проблеми забезпечення місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, які б відповідали новим завданням, що стоять перед ними.

Центральним інститутом системи місцевих фінансів є місцеві бюджети, до складу яких належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об’єднань). Місцеві бюджети мають вирішальне значення у фінансуванні державних видатків, головним чином тих, які безпосередньо пов’язані з вирішенням проблем економічного та соціального розвитку територій. За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється преважна частина державних видатків на житлово-комунальне господарство, охорону здоров’я, освіту, фізичну культуру і спорт, культуру, мистецтво, та засоби масової інформації, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, транспорт, дорожнє господарство, зв'язок та інформатику.[61]

З усього вищесказаного можна сформулювати поняття місцевих бюджетів як фонду фінансових ресурсів, які перебувають в розпорядженні місцевих органів влади для виконання ними функцій, передбачених Конституцією. За своєю формою місцеві бюджети - це основний фінансовий план органів місцевого самоврядування, а за матеріальним змістом - централізований фонд їх фінансових ресурсів.

Розглянемо визначення місцевих бюджетів у трактуванні різних вчених.

За Сазонець І.Л.: "Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування."[65]

Кириленко О.П. визначає поняття "місцевих бюджетів", як сукупність бюджетів, які складаються, затверджуються і виконуються відповідними місцевими органами влади і самоврядування.[54]

При цьому Сунцова О.О. подає наступне визначення: "Місцеві бюджети - це сукупність економічних (грошових) відносин, що виникають у зв’язку з утворенням та використанням фондів грошових засобів місцевих органів влади в процесі перерозподілу національного доходу з метою забезпечення розширеного відтворення та задоволення соціальних потреб суспільства."[66]

Згідно Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів відносять, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.[1]

Отже, можна сказати, що місцеві бюджети - це план доходів і видатків територіальних органів влади, що призначений для виконання ними визначених законодавством України функцій.

Місцевий бюджет може розглядатись в трьох аспектах:

- По-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отримують легітимне право на розпорядження певними фондами грошових коштів.

По-друге, це план видатків і доходів відповідного місцевого органу влади чи самоврядування.

По-третє, це економічна категорія, оскільки бюджет є закономірним економічним атрибутом будь-якої самостійної територіальної одиниці, наділеної відповідним правовим статусом.[57]

Через місцеві бюджети складаються певні фінансові відносини органів самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що функціонують на їхній території, а також з населенням у зв’язку з мобілізацією та використанням коштів цих бюджетів. Також виникають взаємовідносини між місцевими бюджетами різних рівнів, між територіальними бюджетами та державним бюджетом з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування територіальних громад та держави в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...