Меню сайта

Особливості соціально-економічного стану Закарпатської області

Закарпаття за своїми фізико-географічними, кліматичними, природно-ресурсними та соціально-економічними умовами відноситься до територій, найбільш сприятливих для розвитку рекреації. Визначальними чинниками при цьому виступають - наявність гірської системи Східних (Українських) Карпат, комфортні кліматичні умови Закарпатської низовини, багатство флори і фауни, розвинута мережа транспортного сполучення, велика кількість історичних пам’яток культури та архітектури. В регіоні розвинені майже всі види рекреаційної діяльності: від санаторно-курортного лікування до відпочинку і різних видів туризму, що здійснюються практично протягом цілого року. Туристично-рекреаційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки області. Мережа санаторно-курортних та оздоровчих закладів області станом на 1 січня 2007 року налічувала 68 об’єктів на 6258 ліжок максимального розгортання. За останнє десятиріччя кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області збільшилась на 17,2% виключно за рахунок відпочинкових закладів - баз відпочинку, кількість яких зросла в 1,7 рази - з 24 у 1996 р. до 44 у 2006 р. Швидкими темпами протягом останніх років здійснювалось будівництво невеликих туристично-рекреаційних об’єктів (кемпінгів, міні-готелів, баз відпочинку, пансіонатів тощо).

Економіка області представлена всіма сферами економічної діяльності. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ на 01.10.2008 склала - 20 409 одиниць, відсоток зростання до попереднього року становив 4,4% (Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Закарпатській області).

Основною сферою діяльності є обробна промисловість, частка якої в загальному обсязі реалізованої продукції у 2007 році склала 85,1%. Добувна промисловість становила 1,6%, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 13,3%. Провідними галузями промислового виробництва в області є машинобудування, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів, питома вага яких в загальному обсязі реалізованої продукції становила більше половини (відповідно 37,5% та 16,9%). Інші галузі обробної промисловості склали: виробництво деревини та виробів з деревини - 8,5%, легка промисловість - 6,7%, хімічна та нафтохімічна - 3,0%, виробництва неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - 1,8%, металургія та оброблення металу - 1,0%.

У промисловості зосереджено 21,2% основних засобів виробництва, зайнято 24,8% працюючих, при цьому питома вага недержавного сектора у виробництві промислової продукції склала 89,9%.

Питома вага області у реалізації промислової продукції України незначна і в 2007 році становила 0,7%. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах склав 3200,3 млн. грн., приріст промислового виробництва - 7,7%. В той же час, обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця регіону склав 2,6 тис. гривень, що в 3,1 рази менше середнього показника по Україні. Частка інвестиційної продукції у обсязі промислової продукції висока і складає близько 50%, що обумовлено значним обсягом надходжень у галузь інвестицій в основний капітал (26,5% до загальних надходжень) та прямих іноземних інвестицій (81,5%).

Промисловий потенціал в основному зосереджений в містах Ужгород, Мукачево та Ужгородському районі, частка яких у загальних обсягах реалізованої продукції склала у 2007 році 60,6%, Область відноситься до енергодефіцитних областей України, задовольняючи свої потреби за рахунок власної генерації електроенергії на 5%, природному газі - на 1,5%. Промисловий видобуток природного газу проводиться з двох родовищ (Солотвинське, Руськокомарівське).

Характерною особливістю сільськогосподарського виробництва області є низька землезабезпеченість: на 1 жителя припадає 0,36 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 0,15 га ріллі, що відповідно у 2,4 та 4,3 рази менше, ніж у середньому по країні. У користуванні всіх категорій господарств області знаходиться 454,3 тис. га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 200,6 тис. га ріллі, 226,6 тис. га - сіножатей та пасовищ. Область має 13,5 тис. га плодоягідних насаджень, садів - 13,0 тис. га, виноградників - 4,6 тис. га.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...