Меню сайта

Аналіз формування дохідної частини бюджету Закарпатської області

Доходи місцевих бюджетів відповідно до вимог статті 63 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів [2]. Порядок їх зарахування визначається Бюджетним кодексом України та іншими законами. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Загалом статтею 9 Бюджетного кодексу України доходи бюджету в цілому та доходи місцевих бюджетів зокрема класифікуються за такими розділами:

Ø податкові надходження;

Ø неподаткові надходження;

Ø доходи від операцій з капіталом;

Ø трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження.

Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Усі вище перелічені види доходів відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України складають загальний та спеціальний фонди місцевих бюджетів [1].

Для логічного висвітлення сутності зазначених фондів, на даному етапі зупинимося на аналізі доходів загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області, який власне включає усі доходи місцевих бюджетів цієї області, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду.

Загальну характеристику податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та трансфертів ми проведемо на основі даних стосовно усіх планових та фактичних надходжень місцевих бюджетів за чотири попередні бюджетні періоди та за 9 місяців поточного року, наявної частки кожного конкретного податку, збору чи обов’язкового платежу, які становлять такі надходження, а також абсолютних відхилень надходжень кожного наступного року від попереднього (додаток А).

Так, податкові надходження місцевих бюджетів Закарпатської області в середньому на протязі 4 попередніх бюджетних періодів займали 26,6% усіх надходжень загального фонду місцевих бюджетів цієї області. Зокрема, у 2004 році цей вид надходжень склав 27 % усіх таких надходжень; у 2005 році його частка збільшилася до 27,5%, що є позитивною тенденцією зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів області і зменшення їх залежності від коштів виділених з державного бюджету у вигляді офіційних трансфертів; у 2006 році їх частка значно скоротилася і склала 25,4%, що є найнижчим показником протягом досліджуваного періоду і свідченням подальшого зменшення самостійності місцевих бюджетів. При цьому уже в 2007 році цей показник дещо збільшився і становив близько 26,4%. В поточному 2008 році, згідно із звітними даними на 1 жовтня 2008 року питома вага податкових надходжень займає 24,1%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...