Меню сайта

Запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку регіонів

Етапи проведення Експерименту:

І етап: 2008-2010 роки

Заходи:

розроблення теоретико-методологічних засад ПЦМ планування видатків місцевих бюджетів і планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;

модернізація інформаційно-аналітичних систем МФУ та ДКУ, включаючи інформаційно-аналітичні системи місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України та розробку відповідного програмного забезпечення для розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів;

запровадження складання та виконання обласних (республіканського АРК) бюджетів, районних бюджетів, бюджетів міст обласного (республіканського АРК) значення в областях, що беруть участь в Експерименті, із застосуванням елементів програмно-цільового методу;

підготовка звітності про виконання обласних (республіканського АРК) бюджетів, районних бюджетів, бюджетів міст обласного (республіканського АРК) значення в областях, що беруть участь в Експерименті;

перегляд та удосконалення, за результатами Експерименту, нормативно-правової бази та методології складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.

ІІ етап: 2011 рік

Заходи:

- забезпечення проведення оцінки Експерименту щодо подальшого впровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджету на рівні місцевих бюджетів.

На сьогодні Основні підходи щодо запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2008 №1172.

ВИСНОВКИ

На сьогодні в регіонах України загострилася проблема фінансового забезпечення, набуваючи загальнодержавної ваги. З посиленням процесів фінансової децентралізації надзвичайно гостро постало питання проведення такої бюджетної політики, яка б забезпечила послідовне й ефективне розв’язання питань економічного розвитку територій, фінансового забезпечення їх доходної бази, від якої залежать реальні можливості місцевих органів самоврядування. Провідна роль у створенні умов для сталого розвитку регіонів належить фінансовому механізму, складовою якого є місцеві бюджети.

Актуальність проблеми вдосконалення системи місцевих бюджетів як головного фактору соціально-економічного розвитку регіонів зумовлена, насамперед, наявністю глибоких територіальних диспропорцій, неефективним перерозподілом бюджетних ресурсів, неузгодженістю інтересів держави та її територіальних одиниць. Зазначені питання набувають особливого значення за умов ринкової трансформації економіки, бюджетного реформування, що проводиться в країні, пошуку ефективних фінансових механізмів економічного розвитку регіонів.

Узагальнення результатів дослідження дало змогу зробити такі висновки.

1. Згідно Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів відносять, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997р. (зі змінами та доповненнями), активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення. Через місцеві бюджети суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів реалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...