Меню сайта

Оподаткування підприємства

Прат “Коростестенський завод залізобетонних шпал” знаходиться на загальній системі оподаткування.

ПрАТ « Коростенський завод ЗБШ» сплачує податки та збори згідно з чинним законодавством.

Як платник податків підприємство зареєстровано в Коростенській ОДПІ.

Підприємство являється платником :

прямих податків ( податок на прибуток, плата (податок) на землю, збір за першу регістрацію транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів);

непрямих податків ( податок на додану вартість (ПДВ);

зборів (на єдиний соціальний внесок, екологічний податок).

Прямі податки встановлюються безпосередньо до платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.

Порядок подання податкової звітності наведено в Додатку С.

ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» має діяти і господарювати в межах законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності. З поміж великої кількості юридичних актів визначальними є Закон України «Про підприємства» та Статут підприємства, а також узгоджений з чинним законодавством Колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

На підприємстві ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» застосовують специфічні нормативні документи, які регулюють залізобетонне виробництво: інструкція по нормуванню витрат сировини в виробництві, куди входить класифікація норм витрачання сировини; склад норми витрачання сировини та методи їх розрахунку; організація роботи по нормуванню; методики визначення нормативів втрат і відходів; методика розрахунку галузевих норм витрачання сировини; методика розрахунку групових норм витрачання сировини на вироби.

Оплата праці здійснюється за почасовою або відрядною формою. Почасова форма оплати передбачає виплату працівникові встановленої тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за умови виконання норми робочого часу. Відрядна форма оплати праці передбачає збільшення заробітної плати залежно від рівня перевиконання норм виробітку і її зменшення у зв'язку з невиконанням цих норм. При застосуванні відрядної форми оплати праці розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів робіт, тарифних ставок і норм виробітку (норм часу).

Посадові оклади установлює керівник підприємства відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації керівник вправі змінювати посадові оклади працівникам у межах схеми посадових окладів, які передбачені галузевою угодою.

Право працівника на оплату праці не може бути порушене у зв'язку з відсутністю коштів на оплату праці або з інших підстав. Про нові або заміну діючих умов оплату праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження або заміни.

Мінімальну зарплату працівників підприємства - не нижче встановленого прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розмір місячної тарифної ставки (окладу) робітника, зайнятого некваліфікованою працею за відпрацьовану місячну норму робочого часу - не нижче розміру, передбаченого Галузевою угодою.

Адміністрація підприємства гарантує провадити оплату праці за вимушені простої, які відбулися не з вини робітників, із розрахунку не менш 2/3 тарифної ставки. Оплата праці в надурочний час здійснюється в подвійному розмірі. Робота у святкові і неробочі, а також вихідні дні, якщо вона не компенсується наданням іншого дня відпочинку, оплачується також у подвійному розмірі.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...