Меню сайта

Заходи цивільного захисту на підприємстві

знайомилась зі складанням плану виготовлення продукції на наступний рік у плановому відділі заводу;

ознайомлювалась з фінансової звітністю підприємства за період з 2009 по 2011 роки;

проводила аналіз економічних показників, та аналіз фінансового стану на підприємстві за останні три роки.

Зробивши фінансово-господарський аналіз діяльності підприємства, можна зробити висновок, що в діяльності підприємства відбувається багато різноякісних процесів суспільного виробництва і відтворення, які переплітаються та взаємозумовлюють один одного. Це і суто технічні процеси, пов'язані з оснащенням його матеріально-технічної бази, конструкторською і технологічною підготовкою виробництва, використанням матеріальних і трудових ресурсів, збутом продукції тощо. Це, звичайно, і економічні процеси, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів підприємства, їх розміщенням у активи, забезпеченням платоспроможності підприємства.

Основною метою діяльності підприємства є здійснення ринкових взаємовідносин і отримання прибутку на основі задоволення потреб громадян, колективних, державних і інших підприємств, установ і організацій в продукції, що виробляється, товарах, послугах, що надаються в сферах, визначуваних предметом діяльності.

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням коштів, структури їх джерел, швидкості обігу капіталу, спроможністю підприємства оплачувати свої зобов'язання в повному обсязі.

Проведений аналіз діяльності підприємства показав, що загальна вартість майна підприємства зросла. Паралельно із збільшенням власного капіталу відбулось збільшення зобов’язань. Але з аналізу ліквідності можна зробити висновок, що підприємство являється платоспроможним, здатне сплачувати свої борги, але все ж таки, є залежним від кредиторів . також за останній рік спостерігається зменшення персоналу на підприємстві. За останній рік підприємство отримало виготовило більше продукції, саме про це свідчить показник фондовіддачі, але показник фондорентабельності показує, що прибутку від одиниці продукції підприємство отримує менше, ніж за минулі роки. Позитивним показником на підприємстві є відсутність за останніх два роки травматизму.

Проходження практики дозволило систематизувати знання, отримані під час навчання в університеті, та зрозуміти, яким чином вони можуть бути використані у практичній діяльності. Управління, облік і аналіз основних засобів є чи не головним питанням життєдіяльності ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ». Практичний аналіз подає розуміння економічної ефективності використання основних засобів на прикладі діючого підприємства. Отже, від підвищення ефективності використання основних засобів залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Поліпшити структуру основних засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі, ліквідації зайвого і малоефективного устаткування.

З метою підвищення ефективності господарської діяльності насамперед необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ступеня використання виробничого потенціалу. У зв'язку з цим пропоную здійснювати маркетингові дослідження для визначення потенціалу потенційних споживачів продукції.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...