Меню сайта

Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування

Після складання ПАБ отримали характеристики, які змальовують фінансово-майновий стан підприємства:

Загальна вартість майна підприємства складає 181,1 тис. грн;

Вартість необоротних активів складає 21,5 тис. грн;

Вартість мобільних активів складає 159,6 тис. грн.

Важливим є те, що темпи зростання валюти балансу (115%) перевищують темпи зростання виручки від реалізації (137%). Це свідчить про те, що в 2011 році використання фінансових ресурсів було більш ефективним. Також позитивним є те, що протягом 2011 року не відбулось різких змін в окремих статтях та в структурі балансу в цілому.

Виробничі запаси нашого підприємства також збільшуються (їх кількість зросла на 16,2%), що може свідчити про закупку більшої кількості продукції (сировини) в даному періоді для підвищення обсягів продаж в наступному. Дебіторська заборгованість підприємства за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість також зростають, відповідно на 1,79% і 4,39%. Це свідчить про досить довгий період роботи даного підприємства на ринку. На мою думку підприємство має досить низьку питому вагу дебіторської заборгованості, це свідчить про те, що підприємство вибрало досить ефективну політику з дебіторами. На даний момент часу відбулось значне зменшення грошових коштів підприємства на 45,6%, але у чисельному вигляді лише на 7,2 тис. грн.

Порівнюючи структуру змін в активі та пасиву підприємства, можна зробити висновок про те, що джерелом поповнення фінансових ресурсів в 2011 році в основному були поточні зобов’язання підприємства, які збільшились, що говорить про не своєчасну сплату податків і інших платежів. Всі інші показники практично не змінилися.

Аналіз структури активу

Присутність в структурі активу статті ” нематеріальні активи” може характеризувати обрану стратегію підприємства як інноваційну, т.я. підприємство вкладає кошти в придбання засобів інтелектуальної власності. Вартість необоротних активів зменшилась на 1,3 тис. грн (на -1,57%).

В структурі активу балансу найбільшу питому вагу займають оборотні активи. Це свідчить про те, що підприємство має легку структуру, т.я. доля оборотних активів складає 88,13%. Це свідчить про те, що підприємство має незначні накладні витрати та займається торгівлею. При цьому на 1,1% збільшилась питома вага мобільних коштів в структурі активу. Це свідчить про розширення виробництва, але для більш детального аналізу треба прослідкувати зміни в окремих статтях оборотних коштів (таблиця 1.2).

В структурі оборотних засобів найбільшу питому вагу складають запаси і готова продукція, дебіторська заборгованість - 77,86%; 5,25% відповідно.

Відносно невелика доля грошових коштів (4,58%) може свідчити про проблеми підприємства в сфері розрахунків з покупцями продукції та про переважно не грошовий характер розрахунків.

В 2011 році спостерігається абсолютне збільшення оборотних активів, хоча спостерігається зменшення питомої практично всіх складових оборотних активів, внаслідок збільшення питомої ваги готової продукції 16,2%.

На кінець року відбувається збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості в структурі оборотних засобів на 2,18%, це може свідчити про надання підприємством товарних кредитів для споживачів своєї продукції, що свідчить про фактичну іммобілізацію оборотних засобів з виробничого циклу. Відносно низька доля дебіторської заборгованості свідчить про непоганий стан розрахунків з дебіторами на підприємствах. Але слід звернути увагу на зростання «хворої» статті балансу « простроченої заборгованості», що може негативно вплинути на стан розрахунків підприємства з кредиторами. Наявність сумнівних боргів може викликати нестачу фінансових ресурсів для закупівлі виробничих запасів та для виплати заробітної плати.

Питома вага запасів в структурі активів практично не змінилась що може свідчити про раціональність вибраної господарської політики, внаслідок чого незначна частина поточних активів іммобілізується в запасах, ліквідність яких може бути незначна. Але слід мати на увазі, що для нормального функціонування виробництва і збуту розмір запасів повинен бути оптимальним, інакше їх нестача може призвести до зменшення виробництва продукції і розміру прибутку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...