Меню сайта

Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування

Також спостерігається збільшення готової продукції на 16,9 тис. грн. Це може бути гарним моментом. Але в даному випадку темп росту готової продукції дорівнює 112,98%, що перевищує темп росту виручки від реалізації 137%, т.т на підприємстві відбувається збільшення обсягу готової продукції на складі.

Також необхідно порівняти темп розвитку дебіторської заборгованості (182,69%) з темпом росту готової продукції (112,98%), це також говорить про те що підприємство відвантажує продукцію в кредит.

Абсолютне та відносне збільшення оборотних активів може свідчити не тільки про розширення виробництва чи впливу фактору інфляції, але і про зниження швидкості їх обігу, що викликає зріст маси оборотних активів.

Тому важливо в подальшому аналізі звернути увагу на зміну швидкості обігу оборотних засобів. Чим вище швидкість обігу запасів і дебіторської заборгованості, тим ефективніше працює підприємство.

Аналіз структури пасиву

Аналіз динаміки пасиву балансу, дозволяє визначити зміни, які відбулись в структурі власного і залученого капіталу, скільки залучено в обіг підприємства довгострокових і короткострокових коштів, тобто звідки взялися кошти, що були спрямовані на формування майна підприємства. В першу чергу слід визначити кошти, які є основним джерелом формування активів (власні чи залучені) і напрямок зміни частки власного капіталу в структурі пасивів балансу за період, що аналізується.

Аналізуючи джерела коштів, вкладених у майно, можна зробити такий висновок: приріст активів може відбуватися в результаті збільшення зобов’язань підприємства по позичених коштах (відхилення по 4 розділу пасиву балансу)

Зростання кредиторської заборгованості сталося через те, що брали товари в кредит. Збільшення зобов’язань підприємства по кредиторській заборгованості може перекриватися збільшенням грошових коштів і цінних паперів, які швидко реалізовуються.

Основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його частка в майні складала 23,47%, але на кінець 2011 року відбулось незначне зменшення на 1,55% і стала складати 21,92%. Таке значення структури говорить про достатньо високу фінансову стійкість підприємства.

Для більш детального аналізу фінансового стану підприємства проведемо вивчення структури власного та залученого капіталу окремо.

Структура власного капіталу обумовлена значною часткою статутного фонду 7,1 тис. грн., такий розмір статутного фонду вимагається діючим законодавством для колективної форми власності. Його розмір за звітний період не змінився. Це свідчить про ефективну роботу підприємства та про достатньо високу ділову активність.

Поточні зобов’язання у період з 2010 по 2011 рік збільшилися (темп 106,13%), хоча їх частка в позичених коштах збільшилась на 11,6 тис грн. за рахунок отриманого товару в кредит.

Що стосується структури поточної заборгованості, то більшу частину в ній становить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Кредиторська заборгованість, на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів, тимчасово залучених підприємством та які необхідно повернути. Якщо строк погашення дебіторської заборгованості перевищує строк погашення кредиторської заборгованості, то необхідно з’ясувати причини такого становища, т.я. це свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Взагалі, на збільшення майна підприємства на 897 тис. грн. вплинули наступні фактори:

. збільшення розміру кредиторської заборгованості за товари, послуги на 106,13% (129,8/122,3*100%=37,68%);

. збільшення розміру поточних зобов’язань на

,7% (11,6/7,5*100%=5,81%)

Такі зміни в цілому є позитивними, т.я. спостерігається зростання розміру власного капіталу. Але для більш ефективного аналізу фінансового стану потрібно розрахувати ряд показників (дивись таблицю 1.2.).

Таблиця 1.2. Розрахунок показників фінансового стану підприємства.

№ п/п

Найменування показника

Розрахунок

Значення,%

ПП

КП

1

Частка ОЗ в активах

ОЗ (залишкова вартість)/А

13,09

11,54

2

Частка дебіторської заборгованості в активах

ДЗ/А

3,07

5,25

3

Частка зносу ОЗ в їх первісній вартості

Знос/Первісну вартість

43,51

46,82

4

Частка власних коштів в активах

Власний капітал/А

23,47

21,92

5

Забезпечення робочим власним капіталом

Пайовий капітал/А

7,10

7,10

6

Забезпечення оборотним капіталом

Оборотні активи/А

85,38

87,24

7

Загальний коефіцієнт покриття

Поточні А/Поточні зобов.

111,56

111,74

8

Рівень дебіторської заборгованості

Деб. заборгованість/Об. А

5,66

11,01

9

Порівняльний темп росту активів

А(КП)/А(ПП)

106,78

10

Порівняльний темп росту прибутку

Ф2(220ПП)/Ф2(220КП)

0,00

11

Порівняльний темп росту обсягу реалізації

Ф2(035ПП)/Ф2(035КП)

177,13

12

Зміна частки власного капіталу в активах

Ф1(380)/Ф1(280)(в динаміці)

-1,55

13

Приріст забезпечення оборотним капіталом

Ф1(260)/Ф1(280)(в динаміці)

1,87

14

Зміна загального коефіцієнта покриття

Ф1(260)/Ф1(620)(в динаміці)

0,18

15

Зміна частки дебіторської заборгованості

ДЗ / Поточні активи

5,35

16

Рентабельність продаж

Ф2(050/035)(в динаміці)

24,06

22,17

17

Рентабельність активів

Ф2(220)/Ф1(280)(в динаміці)

0,11

0,00

18

Рентабельність власного капіталу

Ф2(220)/Ф1(380)(в динаміці)

0,48

0,00

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...