Меню сайта

Оцінка ділової активності підприємства

Такий висновок підтверджує і зростання обіговості запасів на 42,09% та зростання обіговості основних засобів на 42,09%. Зростання коефіцієнта обіговості дебіторської заборгованості на 38,55% свідчить про зменшення кількості днів, за які покупці продукції розраховуються з підприємством. Також зменшується тривалість розрахунків підприємства з постачальниками. Такі зміни впливають на зменшення операційного та фінансового циклу підприємства.

Тривалість Операц. циклу (пп)= 365/0,752 +20,6= 506 днів;

Тривалість Операц. циклу (кп)= 365/0,752 + 14,9 = 356 дня;

Тривалість Фін. циклу (пп) = 506 -502 = 4 дні;

Тривалість Фін. циклу (кп) = 356 - 353= 3 дні.

В цілому, спостерігається ситуація, за якої дебіторська заборгованість погашається скоріше ніж кредиторська. Т.т. у підприємства не вистачає коштів для здійснення розрахунків з кредиторами, або воно навмисно не бажає швидко погашати заборгованість для того, щоб використовувати заборговані кошти для фінансування закупівлі сировини та матеріалів та інших цілей. Але в цілому така ситуація знижує ступінь фінансової напруги на підприємстві.

Розрахунок показників ділової активності підтверджують попередні висновки щодо розширення підприємством своєї діяльності. Про це свідчить і виконання “ золотого ” правила економіки, т.т темп зростання прибутку (на 40%) перевищує темп зростання виручки від реалізації (на 38%), а це в свою чергу перевищує темп зростання активів (на 6%). Це свідчить про те, що зростає економічний потенціал підприємства, збільшується ефективність використання активів, зменшуються затрати на виробництво.

Стійкий фінансовий стан підприємства є не дарунком долі, а є результатом вмілого, прорахованого керування всієї сукупності виробничо-господарських факторів, які визначають результати діяльності підприємства.

Висновки

В даній роботі був проведений аналіз фінансового стану ТОВ «Агрохімресурс», яке займається торгівлею продукцією.

Методика аналізу включала наступні блоки: загальна оцінка фінансового стану та його зміни в період з 2010 по 2011 роки, аналіз фінансової стійкості підприємства; аналіз ліквідності балансу; аналіз ділової активності та прибутковості підприємства.

Проведена загальна оцінка фінансового стану та його коливань протягом звітного періоду з використанням порівняльно-аналітичного балансу свідчить про таке:

загальна вартість майна підприємства складає 181,1 тис. грн.;

вартість необоротних активів складає 21,5 тис. грн.;

вартість мобільних активів складає 159,6 тис. грн.

Важливим є те, що темп зростання валюти балансу (115%) менший за темп зростання виручки від реалізації (137%). Це свідчить про те, що в 2011 році використання фінансових ресурсів було більш ефективним. Також позитивним є те, що протягом останнього року не відбулось різких змін в окремих статтях та в структурі балансу в цілому.

Порівнюючи структуру змін в активі та пасиву підприємства, можна зробити висновок про те, що джерелом поповнення фінансових ресурсів в 2011 році в основному були поточні зобов’язання підприємства, які збільшились, що говорить про не своєчасну сплату податків і інших платежів. Всі інші показники практично не змінилися.

Після проведення більш детального аналізу структури активу і пасиву балансу були виявлені деякі проблеми, які впливають на стан фінансової стійкості підприємства. Зокрема, зростання дебіторської заборгованості більшими темпами, ніж зростання кредиторських розрахунків свідчить про наявні на підприємстві проблеми розрахунків з покупцями продукції. Також проблемою є наявність простроченої дебіторської заборгованості, яка в умовах інфляції призводить до того, що підприємство отримує лише частину вартості. Все вищенаведене свідчить про необхідність розширювати на підприємстві систему авансових розрахунків.

Також необхідно зазначити тенденцію до зростання продукції на складі, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, т.я. відбувається іммобілізація коштів з обороту. Тому необхідним є проведення більш ефективної збутової політики.

Що стосується запасів підприємства, то можна говорити про їх виправдане збільшення, т.я. обсяги реалізації зростають більшими темпами.

Зростання кредиторської заборгованості сталося через те, що брали аванси в рахунок виконання майбутніх замовлень. Збільшення зобов’язань підприємства по кредиторській заборгованості може перекриватися збільшенням грошових коштів і цінних паперів, які швидко реалізовуються. На даному підприємстві у фінансуванні активів частка власного капіталу менша, ніж залученого. Динаміка цього показника вказує на нестабільність структури капіталу підприємства, що може обумовлюватись певною стратегією його розвитку. Чим вище значення цього показника, тим нижчий ризик для кредиторів підприємства при укладанні господарських договорів, видачі кредитів та здійснення інвестиційної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...