Меню сайта

Оцінка ділової активності підприємства

Слід звернути увагу на те, що у період з 2010 по 2011 роки підприємство знаходилось в критичному фінансовому стані. Підприємству не вистачало власних оборотних засобів. При такому стані на підприємстві існують прострочені платежі з розрахунків по заборгованості.

Головною проблемою даного підприємства є розбіжності в строках платежів по зобов’язанням зі строками надходжень, грошові потоки не збалансовані в часі. Такий стан може викликати проблеми при закупівлі оборотних активів для виробництва і буде вимагати залучення додаткових коштів, які, зважаючи на стан підприємства, буде отримати нелегко. Тому необхідно розробити заходи для покращення ліквідності балансу, т.т. збалансувати надходження і видатки за строками. Здатність підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання - коефіцієнти ліквідності відповідають вимогам різних груп користувачів аналітичної інформації (постачальники, кредитори, інвестори).

Розміри оперативної рентабельності малі 0,54%, хоча валова рентабельність від реалізації набагато вища 24,1%. Це свідчить про те, що підприємство несе великі адміністративні та збутові видатки. Т.я. темпи зростання оперативної рентабельності перевищують темпи чистої рентабельності, то це свідчить про збільшення витрат на сплату податків та інших платежів та про випереджаючі темпи зростання фінансових видатків. Таким чином, слід розробляти заходи по зменшенню долі не операційних витрат.

Але фінансовий стан підприємства більшою мірою залежить не від показників прибутку, а від здатності підприємства погашати свої борги. Ліквідність же в свою чергу залежить від реального грошового обороту. Тому стійкість фінансового стану буде досягнуто лише тоді, коли буде здійснюватись належний контроль за рухом прибутку, обороту капіталу та грошових коштів.

Додаток 1

Додаток

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

Підприємство ТОВ «Агрохімресурс»

Територія Чернігів

Форма власності приватна

Орган державного управління

Галузь (вид діяльності) Торгівля

Вид економічної діяльності Торгівля

Одиниця виміру тис. грн.

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 65

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

Актив

Код ряд.

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

10

0,6

0,6

первісна вартість

11

0,7

0,7

знос

12

0,1

0,1

Незавершене виробництво

20

   

Основні засоби:

     

залишкова вартість

30

22,2

20,9

первісна вартість

31

39,3

39,3

знос

32

17,1

18,4

Довгострокові фінансові інвестиції

     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

   

інші фінансові інвестиції

45

   

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

   

Відстрочені податкові активи

60

   

Інші необоротні активи

70

   

Усього по розділу І

80

22,8

21,5

ІІ. Оборотні активи

     

Запаси:

     

виробничі запаси

100

1,5

1,2

тварини на вирощуванні і відгодівлі

110

   

незавершене виробництво

120

   

готова продукція

130

   

товари

140

121,3

138,2

векселі одержані

150

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

3

7,9

первісна вартість

161

3

7,9

резерв сумнівних боргів

162

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

З бюджетом

170

1,4

1,4

За виданими авансами

180

   

З нарахованих доходів

190

   

Із внутрішніх розрахунків

200

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,8

0,2

Поточні фінансові інвестиції

220

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

В національній валюті

230

15,5

8,3

В іноземній валюті

240

   

Інші оборотні активи

250

1,3

0,8

Усього по розділу ІІ

260

144,8

158

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2

1,6

БАЛАНС

280

169,6

181,1

Пасив

І. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

7,1

7,1

Пайовий капітал

310

   

Додатково вкладений капітал

320

   

Інший додатковий капітал

330

11,4

11,4

Резервний капітал

340

1,3

1,3

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

350

20

19,9

Неоплачений капітал

360

   

Вилучений капітал

370

   

Усього по розділу І

380

39,8

39,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Цільове фінансування (інноваційний фонд)

420

   

Усього по розділу ІІ

430

   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

     

Довгострокові кредити банків

440

   

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

   

Відстрочені податкові зобов’язання

460

   

Інші довгострокові зобов’язання

470

   

Усього по розділу ІІІ

480

   

IV. Поточні зобов’язання

     

Короткострокові кредити банків

500

   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

122,3

129,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     

З одержаних авансів

540

   

З бюджетом

550

2,9

2,8

З позабюджетних платежів

560

0,2

0,2

Зі страхування

570

0,7

2,4

З оплати праці

580

3,7

6,2

З учасниками

590

   

Із внутрішніх розрахунків

600

   

Інші поточні зобов’язання

610

   

Усього по розділу IV

620

129,8

141,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

   

БАЛАНС

640

169,6

181,1

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...