Меню сайта

Характеристика методів та прийомів проведення аналізу ліквідності

Одним з основних критеріїв, що характеризують фінансову систему підприємства, є платоспроможність.

Платоспроможність підприємства тісно пов'язана з поняттям ліквідності різних видів майна. Ліквідність - це здатність того чи іншого виду активу перетворюватися в грошову форму в процесі реалізації. У різних видів активів різна ліквідність, одні активи є більш ліквідними, інші - менш ліквідними.

У свою чергу, платоспроможність тісно пов'язана з поняттям оборотності поточних активів. Чим менше термін оборотності активу, тим вище його ліквідність і платоспроможність.

Таким чином, для оцінки платоспроможності всі активи підприємства необхідно ділити на групи в залежності від їх ліквідності. Крім того, всі зобов'язання підприємства розрізняються між собою за термінами настання їх оплати. Всі зобов'язання також ділять на групи в залежності від терміновості їх погашення.

У залежності від ліквідності активів і терміновості погашення зобов'язань платоспроможність буває трьох видів:

Загальна платоспроможність;

Поточна платоспроможність;

Термінова платоспроможність.

Неплатоспроможність може бути 2 видів: випадкової (тимчасової) і тривалої (хронічної).

Щоб встановити, яка вона для даного підприємства, необхідно проаналізувати склад і рух кредиторської заборгованості за тривалий період часу, не менше 2-3 років.

Основними причинами неплатоспроможності є:

Низька оборотність оборотних активів підприємства.

Труднощі з реалізацією продукції.

Нераціональна структура оборотних коштів.

Несвоєчасні надходження платежів за боргами дебіторів.

Наявність у складі МПЗ неліквідів.

При цьому структура оборотних активів вважається нераціональною, якщо в їх складі найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість або ж її частка перевищує 15% у складі оборотних активів. По підприємствах промисловості і торгівлі раціональної вважається така структура оборотних активів, в якій найбільшу питому вагу (50-60%) належить запасам товарно-матеріальних цінностей, на другому місці - частка грошових коштів (не менше 20% від суми короткострокових зобов'язань і 30-35 % у складі оборотних активів) і на третьому місці повинна знаходитися дебіторська заборгованість. Крім того, у складі оборотних активів не повинно бути неліквідів.

Неліквіди - це активи, які повністю втратили свою первинну якість. У їх складі можуть бути зіпсовані матеріальні цінності (сировина, матеріали, продукція, товари), безнадійна дебіторська заборгованість підприємств-банкрутів, неліквідні цінні папери.

Аналіз платоспроможності необхідно починати з оцінки динаміки основних коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність.

При аналізі термінової платоспроможності особливу увагу звертають на статті, характеризують готівкові гроші в касі і на рахунках підприємства в банку, а також вкладені у високоліквідні короткострокові цінні папери. Це саме ті кошти, які мають найменший термін оборотності і є найбільш ліквідними.

Мистецтво фінансового управління полягає в тому, щоб тримати на грошових рахунках лише мінімально необхідну суму грошей, за допомогою якої можна було б погасити найбільш термінові зобов'язання (щомісячні платежі), а решту частини коштів, яка потрібна для забезпечення поточної діяльності, тримати в активах - в короткостроковій дебіторської заборгованості.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...