Меню сайта

Характеристика методів та прийомів проведення аналізу ліквідності

Одним з основних критеріїв, що характеризують фінансову систему підприємства, є платоспроможність.

Платоспроможність підприємства тісно пов'язана з поняттям ліквідності різних видів майна. Ліквідність - це здатність того чи іншого виду активу перетворюватися в грошову форму в процесі реалізації. У різних видів активів різна ліквідність, одні активи є більш ліквідними, інші - менш ліквідними.

У свою чергу, платоспроможність тісно пов'язана з поняттям оборотності поточних активів. Чим менше термін оборотності активу, тим вище його ліквідність і платоспроможність.

Таким чином, для оцінки платоспроможності всі активи підприємства необхідно ділити на групи в залежності від їх ліквідності. Крім того, всі зобов'язання підприємства розрізняються між собою за термінами настання їх оплати. Всі зобов'язання також ділять на групи в залежності від терміновості їх погашення.

У залежності від ліквідності активів і терміновості погашення зобов'язань платоспроможність буває трьох видів:

Загальна платоспроможність;

Поточна платоспроможність;

Термінова платоспроможність.

Неплатоспроможність може бути 2 видів: випадкової (тимчасової) і тривалої (хронічної).

Щоб встановити, яка вона для даного підприємства, необхідно проаналізувати склад і рух кредиторської заборгованості за тривалий період часу, не менше 2-3 років.

Основними причинами неплатоспроможності є:

Низька оборотність оборотних активів підприємства.

Труднощі з реалізацією продукції.

Нераціональна структура оборотних коштів.

Несвоєчасні надходження платежів за боргами дебіторів.

Наявність у складі МПЗ неліквідів.

При цьому структура оборотних активів вважається нераціональною, якщо в їх складі найбільшу питому вагу займає дебіторська заборгованість або ж її частка перевищує 15% у складі оборотних активів. По підприємствах промисловості і торгівлі раціональної вважається така структура оборотних активів, в якій найбільшу питому вагу (50-60%) належить запасам товарно-матеріальних цінностей, на другому місці - частка грошових коштів (не менше 20% від суми короткострокових зобов'язань і 30-35 % у складі оборотних активів) і на третьому місці повинна знаходитися дебіторська заборгованість. Крім того, у складі оборотних активів не повинно бути неліквідів.

Неліквіди - це активи, які повністю втратили свою первинну якість. У їх складі можуть бути зіпсовані матеріальні цінності (сировина, матеріали, продукція, товари), безнадійна дебіторська заборгованість підприємств-банкрутів, неліквідні цінні папери.

Аналіз платоспроможності необхідно починати з оцінки динаміки основних коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність.

При аналізі термінової платоспроможності особливу увагу звертають на статті, характеризують готівкові гроші в касі і на рахунках підприємства в банку, а також вкладені у високоліквідні короткострокові цінні папери. Це саме ті кошти, які мають найменший термін оборотності і є найбільш ліквідними.

Мистецтво фінансового управління полягає в тому, щоб тримати на грошових рахунках лише мінімально необхідну суму грошей, за допомогою якої можна було б погасити найбільш термінові зобов'язання (щомісячні платежі), а решту частини коштів, яка потрібна для забезпечення поточної діяльності, тримати в активах - в короткостроковій дебіторської заборгованості.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...