Меню сайта

Заходи щодо оптимізації показників ліквідності

Аналізуючи стан ліквідності та платоспроможності підприємства, необхідно розглядати причини фінансових труднощів, частоту їх утворення та тривалість прострочених боргів.

На ліквідність підприємства основне впливає структура його активів і капіталу, організація і стан його оборотних активів та джерел їх формування.

Суть політики комплексного оперативного управління поточними активами і пасивами полягає, з одного боку, у визначенні достатнього рівня і раціональної структури поточних активів, враховуючи, що підприємства різних сфер і масштабів діяльності відчувають неоднакові потреби в поточних активах для підтримки заданого обсягу реалізації, а з іншого боку - у визначенні величини і структури джерел фінансування поточних активів.

Джерела формування оборотного капіталу в значній мірі визначають ефективність його використання. Встановлення оптимального співвідношення між власними та залученими коштами, обумовленого специфічними особливостями кругообігу фондів у тому чи іншому господарюючого суб'єкта, є важливим завданням керуючої системи. У процесі управління формуванням оборотного капіталу повинні бути забезпечені права підприємств і організацій у поєднанні з підвищенням їх відповідальності за ефективне і раціональне використання коштів. Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотного капіталу на всіх стадіях кругообігу, що задовольняє потреби виробництва в матеріальних і грошових ресурсах, а також забезпечує своєчасні і повні розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та іншими кореспондуючими ланками.

Особливу увагу звертаємо на частку заборгованості перед іншими підприємствами, а також аванси видані.

Зниження заборгованості перед постачальниками і підрядниками може стати можливим за рахунок скорочення терміну платежу, а також зниження вартості матеріалів, сировини і товарів зарахунок більше ефективного пошуку постачальників. На підприємстві доцільно застосування фінансових схем, за допомогою яких з постачальниками матеріалів, сировини, комунальних послуг підприємство зможе частково розплачуватися готовою продукцією, товарами.

Заборгованість перед постачальниками хоч і зменшилася на 100%-(14205*100/20250)=100-70,15=29%, але також є небажаною, оскільки це може свідчити про скорочення обсягів виробництва або про перехід до розрахунків за поставки по передоплаті.

Отже, для ВАТ „Миколаївська теплоелектроцентраль" причинами зниження показників ліквідності послужило наступне:

Неправильне використання оборотного капіталу, що виразилося в відволікання коштів в дебіторську заборгованість;

Наявність сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості;

Низька оборотність поточних активів.

Головним напрямком роботи щодо підвищення ліквідності є підвищення збирання платежів громадян і підприємств - споживачів послуг. Серйозним резервом поліпшення фінансового стану підприємств енергетичної сфери є зниження простроченої заборгованості з оплати електроенергії населенням і підприємствами. Необхідно використовувати передбачені законодавством заходи впливу на боржників, включаючи навіть такі аварійні заходи, як накладення арешту на майно.

Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...