Меню сайта

Заходи щодо оптимізації показників ліквідності

Висновки

Фінансовий стан підприємств можна оцінювати з точки зору його короткострокової і довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в гроші. Ліквідність підприємства - це його спроможність перетворювати свої активи в гроші для покриття усіх необхідних платежів у термін їх сплати.

Найліквіднішою є готівка (або сальдо балансового рахунку). Наступним за ступенем ліквідності активом є короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки у випадку необхідності вони можуть бути швидко перетворені на гроші.

Дебіторська заборгованість - теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому.

Найменш ліквідним поточним активом є запаси, тому що для перетворення їх у гроші спочатку необхідно їх продати. Отже, під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти можливість перетворення його в гроші, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого відбувається це перетворення. Чим коротший цей період, тим вищою є ліквідність даного виду активів.

Таким чином для підвищення ліквідності ВАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» потрібно:

. Створити ефективну систему управління ресурсами підприємства з метою оптимізації виробництва. Для цього грамотно перерозподіляти оборотні кошти підприємства. Це допоможе збільшити запас ліквідних коштів і зменшити величину неліквідних виробничих запасів.

. Знизити його дебіторську заборгованість. Крім того, щоб домогтися підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, необхідно планувати всю фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

. Скористатися механізмом фінансової стабілізації, який являє собою систему заходів, спрямованих на зменшення фінансових зобов'язань, а також на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання. Для цього зменшити суму постійних витрат (у тому числі витрат на утримання управлінського персоналу), понизити рівень умовно-змінних витрат, продовжити терміни кредиторської заборгованості за товарними операціями.

. Збільшити суму грошових активів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості (використовуючи факторинг, форфейтинг, примусове стягнення), поліпшити її оборотність (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту). Провести оптимізацію товарно-матеріальних цінностей за допомогою встановлення нормативів для запасів підприємства методом техніко-економічних розрахунків. Скоротити розміри страхових, гарантійних і сезонних запасів.

. Досягти збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку і рівня прибутковості шляхом інтенсивного застосування оборотних активів підприємства. Направити зусилля на підвищення продуктивності праці персоналу. Прагнути до розширення ринку збуту продукції послуг. Провести грамотну рекламну компанію і залучити якомога більше великих інвесторів і кредиторів.

Додаток 1

БАЛАНС

станом на 30 вересня 2009 року ФОРМА № 1

Актив

Код рядка

На початок звітного

На кінець звітного

періоду

періоду

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

317

323

первісна вартість

011

1 480

1 576

накопичена амортизація

012

1 163

1 253

Незавершене будівництво:

020

748

1 375

Основні засоби:

залишкова вартість

030

24 908

23 802

первісна вартість

031

100 003

100 560

знос

032

75 095

76 758

Довгострокові біологічні активи

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Інвестиційна нерухомість:

055

0

0

Справедлива (залишкова) вартість івестиційної нерухомості

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Відсрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

25 973

25 500

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Виробничі запаси

100

1 986

3 708

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

20 250

14 205

первісна вартість

161

20 357

14 304

резерв сумнівних боргів

162

107

99

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8

за виданими авансами

180

1 331

233

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

159

140

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

662

2 118

у т. ч. в касі

231

1

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

1 117

140

Усього за розділом II

260

25 505

20 552

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

35

30

IV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

275

БАЛАНС

280

51513

46 082

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

62 513

62 513

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

2 439

2 364

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-58 418

-63 347

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

6 534

1530

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Технічні резерви, резерви зі страхування життя

415

Частка перестраховиків у технічних резервах, у резервах зі страхування життя

416

Забезпечення призового фонду

417

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

0

0

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

3 469

3 469

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

3 469

3 469

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

2 300

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

27 936

28 667

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1 961

4 174

з бюджетом

550

2 290

2 145

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

263

253

з оплати праці

580

634

829

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

6Ї0

6 126

5 015

Усього за розділом IV

620

41 510

41 083

ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

640

51 513

46 082

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...