Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод».

Проаналізувавши дані таблиць, можна зробити такі висновки, що товарна продукція у співставних цінах у 2010 року збільшилась по відношеню до 2008 р. на 4963,7 тис. грн. На цей показник впливали такі фактори, як збільшення кількості закупівлі сировини, налагодження зв’язків з покупцями готової продукції та постачальниками сировини.

Середньорічна чисельність працівників у 2010 році проти 2008 збільшилася на 10 осіб. Трудові ресурси - це працездатне населення яке зайняте в сільськогосподарському виробництві. Використання трудових ресурсів у сільському господарстві має специфічні особливості, пов’язані з технологією і умовами виробництва, рівнем його технічної оснащеності і економічною необхідністю ведення особистого підсобного господарства працівниками підприємства.

Середньорічна вартість необоротних активів порівняно з 2008 роком у 2010 році зменшилась на 340 тис. грн., а вартість оборотних активів збільшилася на 14209 тис. грн. Власний капітал був збільшений у 2010р. по відношенню до 2008 р. на 721 тис. грн.

Табл. 2. Структура товарної продукції підприємства, тонн

Показники

2008р.

%

2009р.

%

2010р.

%

1.

Олія

11436,1

80,3

14274,3

78,2

15112,2

78,7

2.

Макуха соняшникова

2797,8

19,7

3976,7

21,8

4085,4

21,3

3.

Всього по підприємству

14233,9

100

18251

100

19197,6

100

З показників даної таблиці ми можемо сказати, що досліджуване господарство спеціалізується на виготовленні олії та соняшникової макухи. І, як бачимо, підприємство є продуктивним, адже обсяг продукції у 2010 р. був більшим ніж у попередніх.

Табл. 3. Показники оцінки фінансового стану підприємства ЗАТ

«Зіньківський комбікормовий завод»

Показники

2008р.

2009р.

2010р.

Відхилення (+,-) 2010р. від:

       

2008

2009

1. Показники майнового стану

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,39

0,43

0,48

0,09

0,05

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,06

0,03

0,02

-0,04

-0,01

2. Показники фінансової стійкості

Власні обігові кошти(робочий функціональний капітал)

37

729

1104

1221,5

375,0

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів робочим капіталом

-0,02

0,010

0,08

-0,06

-0,02

Маневреність робочого капіталу

-9,2

26,29

29,1

38,3

2,81

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,596

0,324

0,190

-0,406

-0,134

Коефіцієнт фінансової стійкості

3,9

0,59

2,8

-1,1

2,21

Коефіцієнт мобільності активів

1,25

0,69

1,02

-0,23

0,33

3. Показники ліквідності та платоспроможності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0

0,003

0,006

0,006

0,003

Коефіцієнт проміжної ліквідності

0,75

0,90

0,49

-0,26

-0,41

Коефіцієнт загального покриття

1,01

1,06

1,04

0,03

-0,02

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...