Меню сайта

Сутність пенсійного забезпечення

В грудні 1998 р. була зареєстрована Асоціація недержавних пенсійних фондів як неприбуткова організація, засновниками якої стали:

ü Український недержавний пенсійний фонд “Добробут”;

ü Пенсійний фонд банку “Україна”;

ü Недержавний пенсійний фонд “Укоопспілка”;

ü Недержавний пенсійний фонд “Київенерго”;

ü Недержавний дорожній пенсійний фонд імені Віктора Тимофійовича Гуца;

ü Пенсійний фонд “Промисловість України”;

ü Недержавний пенсійний фонд “СПАС”;

ü Акціонерне товариство “Енергетик”.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється страховою організацією на підставі ліцензії на страхування життя, що видається відповідно до Закону України “Про страхування”[14].

Страхувальниками можуть бути роботодавці, та фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку або не досягли цього віку, але працюють за наймом відповідно до законодавства про працю, та укладають договори страхування на свою користь або на користь свого подружжя, дітей чи батьків[15].

Страхування довічних пенсій та страхування ризиків виплат пенсій по інвалідності або у разі смерті учасника пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на страхування життя страховими організаціями, які мають не менше ніж трирічний досвід роботи в сфері страхування життя та:

) протягом трьох останніх перед укладенням відповідного договору років мали показники інвестиційної діяльності (отриманого інвестиційного доходу) не нижче встановлених уповноваженим органом;

) протягом трьох останніх перед укладенням відповідного договору років задовольняли вимоги платоспроможності, встановлені законодавством у сфері страхування;

) мають інформаційну систему, необхідну для ведення персоніфікованого обліку застрахованих осіб, щодо яких укладено договори страхування довічної пенсії або пенсії на визначений строк та договори інших видів страхування відповідно до законодавства;

) мають сертифікованих актуаріїв у своєму штаті або укладені договори з такими актуаріями.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється банківською установою шляхом відкриття та обслуговування пенсійних депозитних рахунків для накопичення коштів у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, встановленої законодавством.

Банківська установа, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, крім виконання вимог, установлених законодавством про банки і банківську діяльність, зобов'язана:

щорічно за власні кошти надавати особам, на ім'я яких відкрито пенсійні депозитні рахунки, інформацію про обсяг коштів на відповідному пенсійному депозитному рахунку, про фінансовий стан банку за результатами річної аудиторської перевірки та ставки за довгостроковими депозитними та пенсійними депозитними рахунками в порядку, встановленому уповноваженим органом спільно з Національним банком України;

щоквартально надавати звіти про обсяг залучених коштів на пенсійних депозитних рахунках, ставки за довгостроковими депозитними та пенсійними депозитними рахунками уповноваженому органу в порядку та за формами, встановленими уповноваженим органом спільно з Національним банком України.

Банківська установа, що надає послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення шляхом відкриття та обслуговування пенсійних депозитних рахунків, несе відповідальність перед вкладниками за шкоду, завдану їм внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань.

Нагляд та контроль за діяльністю спеціалізованих установ у сфері недержавного пенсійного забезпечення в межах визначених повноважень та порядку, передбаченому законодавством, здійснюють:

а) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - за діяльністю компаній, що здійснюють управління активами пенсійного фонду;

б) Національний банк України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - за діяльністю банківських установ-зберігачів;

в) Національний банк України - за діяльністю банківських установ, що відкривають пенсійні депозитні рахунки;

г) Антимонопольний комітет України - за дотриманням антимонопольного законодавства[16].

Рішення органів, які здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, є обов'язковими до виконання пенсійними фондами, адміністраторами, компаніями з управління активами, банківськими установами-зберігачами, банківськими установами, що відкривають пенсійні депозитні рахунки, страховими організаціями, якщо такі рішення прийняті у межах компетенції цих органів, визначеної законодавством. Дії органів державного нагляду та контролю можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...