Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Отже, на основі проведених розрахунків показників для оцінки рентабельності можна зробити висновки:

На початок року на кожну гривню реалізованої продукції припадало 0,023 грн прибутку, на кінець звітного періоду - 0,038 грн. Таке зростання рентабельності продажу є позитивним.

Розраховані показники рентабельності сукупного капіталу свідчать, що за 2008 рік відбулося зниження рентабельності сукупного капіталу з 0,053 до 0,042. Таке зниження свідчить про зниження попиту на продукцію підприємства та перенасиченість активами.

Розраховані показники рентабельності необоротних активів свідчать про зниження ефективності використання необоротних активів (на початок періоду - 0,061, на кінець - 0,046).

Рентабельність власного капіталу на кінець звтного періоду порівняно з початком зросла з 0,074 до 0,094. Таке зростання свідчить про підвищення ефективності використання власного капіталу.

Прівнюючи показники рентабельності продукції на початок та на кінець звітного періоду (1,130 і 1,142 відповідно), можна зробити висновок про підвищення прибутковості господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Оскільки показник загальної оборотності капіталу відображає швидкість обороту загального капіталу підприємства, то зниження цього показника на кінець звітного періоду порівняно з початком свідчить про уповільнення обороту засобів підприємства, що є негативним.

Досить низькі показники рентабельності фабрики "Харків'янка" є підставою для висновку про неефективне використання коштів підприємством.

Аналіз руху грошових коштів

Для аналізу джерел надходження та напрямків використання грошових коштів проаналізуємо звіт про рух грошових коштів фабрики "Харків'янка".

Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

Стаття

Код

2008

2007

Звітний до попереднього

   

надход-ження

видаток

надход-ження

видаток

 

1

2

3

4

5

6

7

І. Рух коштів в результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

10

4062

0

3057

0

132,88

Коригування на: -амортизацію необоротних активів

20

6392

х

5604

х

114,06

- збільшення (зменшення) забезпечень

30

520

0

0

75

х

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

40

0

0

18

19

0,00

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

50

0

268

500

0

0,00

Витрати на сплату відсотків

60

0

х

37

х

0,00

Прибуток (збиток) від операційної ді­яль­ності до зміни в чистих оборотних активах

70

10706

0

9122

0

1,17

Зменшення (збільшення) -оборотних активів

80

0

3757

2443

0

0,00

- витрат майбутніх періодів

90

55

0

0

8

х

Збільшення (зменшення) -поточних зобов’язань

100

2104

0

0

3205

х

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

х

Грошові кошти від операційної діяльності

120

9108

0

8352

0

109,05

Сплачені: -відсотки

130

х

0

х

37

х

- податки на прибуток

140

х

573

х

477

120,13

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

8535

0

7838

0

108,89

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

х

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

8535

0

7838

0

108,89

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...