Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Отже, на основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу балансу фабрики "Харків'янка" можна зробити наступні висновки :

) як, уже зазначалось, збільшення валюти балансу в кінці періоду є позитвним для балансу фабрики;

) перевищення темпу приросту необоротних активів (86,6%) порівняно з темпом приросту усіх активів (76,6%) є негативним явищем;

) значне перевищення темпів приросту кредиторської заборгованості над темпами приросту дебіторської заборгованості є негативним.

Для оцінки загального стану майна визначимо співвідношення динаміки оборотних і необоротних активів, а також показники мобільності всього майна фабрики та оборотних коштів:

на кінець 2008 року необоротні активи зросли на 86,6%, в той час як оборотні активи за даний період збільшилися на 12,6% - це означає, що на підприємстві існує тенденція до зменшення оборотності всієї сукупності коштів підприємства;

коефіцієнт мобільності майна (відношення вартості оборотних активів до вартості всього майна) становив на початок 2008 року 0,128, а на кінець року зменшився до 0,814, що є негативним явищем;

коефіцієнт мобільності оборотних активів (відношення коштів і фінансових вкладень до вартості оборотних активів) становив на початок 2008 року 0,121, а на кінець року зменшився до 0,051. Таке зменшення коефіцієнтів мобільності майна і оборотних активів підтверджує тенденцію до уповільнення оборотності майнових засобів фабрики "Харків'янка";

Аналізуючи виробничий потенціал фабрики "Харків'янка", можна зробити наступні висновок, що збільшення виробничих активів на кінець року і більша питома вага цих активів у загальній сумі коштів підприємства свідчить про підвищення виробничих можливостей фабрики.

Аналітичне групування та аналіз статей пасиву балансу ЗАТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка"

Актив балансу

2007

2008

Абсолютне відхилення, тис.грн

Темпи зростання, %

 

тис.грн

% до підсумку

тис.грн

% до підсумку

   

І. Власний капітал

33238

71,45

36695

44,66

3457

110,4

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

1278

2,75

1798

2,19

520

0,0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

4786

10,29

0

0,00

-4786

0,0

IV. Поточні зобов'язання

7220

15,52

43676

53,15

36456

604,9

У тому числі: -короткострокові кредити банку

0

0,00

0

0,00

0

0,0

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0,00

0

0,00

0

0,0

- векселі видані

0

0,00

0

0,00

0

0,0

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2218

4,77

39130

47,62

36912

1764,2

- поточні зобов'язання за розрахунками та ін.

5002

10,75

4546

5,53

-456

90,9

V. Доходи майбутніх періодів

0

0,00

0

0,00

0

0,0

Баланс

46522

100,00

82169

100,00

35647

176,6

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...