Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Отже, на основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу запасів можна зробити висновок, що в абсолютному вимірі запаси підприємства збільшилися за 2008 рік на 748 тис грн., але питома вага іх у загальній сумі балансу на кінець звітного періоду (8,14%) знизилась у порівнянні з їх часткою на початок періоду (12,76%). У структурі запасів найбільша частка, як на початок, так і на кінець 2008 року, припадає на виробничі запаси (1,67 та 1,36% від загальної суми балансу). У балансі фабрики "Харків'янка" відсутні взагалі наступні статті: поточні біологічні активи, незавершене виробництво та готова продукція.

Коефіцієнтний аналіз запасів:

) Коефіцієнт загальної оборотності активів:

Коефіцієнт загальної оборотності активів

=

Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)

 
   

середня вартість активів

 

Коефіцієнт загальної оборотності активів

=

Р.010 ф-2

   

Р. 280 (гр.3+гр.4)/2 ф-1

Отже, кожна гривня, інвестована в активи фабрики "Харків'янка" приносить 1,67 грн загального доходу.

) Коефіцієнт оборотності запасів:

Коефіцієнт загальної оборотності запасів

=

Собівартість реалізації товарів (робіт, послуг)

 
   

середній залишок за звітний період матеріалів

 

Коефіцієнт загальної оборотності запасів

=

Р.040 ф-2

 
   

Р.(100-140)(гр3+гр4)/2 ф-1

 

Отже, за звітний період запаси оберталися 74,65 рази, що є позитивним. Адже, чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим менший обсяг їх потрібен для здійснення операційної діяльності і тим ефективніша діяльність підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...