Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Отже, на основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу запасів можна зробити висновок, що в абсолютному вимірі запаси підприємства збільшилися за 2008 рік на 748 тис грн., але питома вага іх у загальній сумі балансу на кінець звітного періоду (8,14%) знизилась у порівнянні з їх часткою на початок періоду (12,76%). У структурі запасів найбільша частка, як на початок, так і на кінець 2008 року, припадає на виробничі запаси (1,67 та 1,36% від загальної суми балансу). У балансі фабрики "Харків'янка" відсутні взагалі наступні статті: поточні біологічні активи, незавершене виробництво та готова продукція.

Коефіцієнтний аналіз запасів:

) Коефіцієнт загальної оборотності активів:

Коефіцієнт загальної оборотності активів

=

Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)

 
   

середня вартість активів

 

Коефіцієнт загальної оборотності активів

=

Р.010 ф-2

   

Р. 280 (гр.3+гр.4)/2 ф-1

Отже, кожна гривня, інвестована в активи фабрики "Харків'янка" приносить 1,67 грн загального доходу.

) Коефіцієнт оборотності запасів:

Коефіцієнт загальної оборотності запасів

=

Собівартість реалізації товарів (робіт, послуг)

 
   

середній залишок за звітний період матеріалів

 

Коефіцієнт загальної оборотності запасів

=

Р.040 ф-2

 
   

Р.(100-140)(гр3+гр4)/2 ф-1

 

Отже, за звітний період запаси оберталися 74,65 рази, що є позитивним. Адже, чим швидше обертаються ресурси підприємства, тим менший обсяг їх потрібен для здійснення операційної діяльності і тим ефективніша діяльність підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...