Меню сайта

Сутність контролю

Сутність контролю

можна визначити як систему спостереження та перевірки процесу функціонування та фактичного стану об'єкта управління з метою визначення обґрунтованості й ефективності прийнятих управлінських рішень та результатів їх виконання, виявлення відхилень від вимог цих рішень, інформації про ці явища керівних органів та усунення несприятливих ситуацій. Таким чином, контроль виконує інформаційну та корекційну функції.

На інформаційному етапі контрольної діяльності здійснюються пошук та збирання інформації про об'єкт управління, порівнюється фактичне виконання з накресленими цілями. На корекційному етапі встановлюють спосіб та розробляють конкретні заходи щодо усунення виявлених розбіжностей, приймають рішення для нормалізації діяльності підконтрольного об'єкта.

Міжнародна організація вищих контролюючих органів (ІНТОСАІ) визначила, що організація контролю є обов'язковим елементом управління суспільними фінансовими ресурсами, тому що таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством.

Контроль - невід'ємна частина системи регулювання, метою якої є виявлення відхилень і порушень принципів законності від прийнятих стандартів та ефективності й економії витрачання матеріальних ресурсів на початковій стадії, щоб мати можливість притягнути винуватців до відповідальності, одержати компенсацію за збитки та розробити заходи щодо запобігання таких порушень у майбутньому.

Таким чином, контроль як соціальна функція існує у системі державного управління незалежно від суспільно-політичного устрою та типу економічних відносин. Однак зміст і місце контролю в системі управління зумовлюються характером суспільно-економічних відносин та політичною організацією суспільства.

Існуюча сьогодні в Україні система контролю та, відповідно, система контролюючих органів була сформована на базі командно-адміністративної системи, за якої упор робився на політичні функції контролю та його масовість, часто всупереч компетентності та об'єктивності. Останнім часом у колишньому СРСР, а тепер і в Україні, все сильніше стали виявлятися поряд із суб'єктивними об'єктивні чинники, які впливають на зниження якості контрольної діяльності.

У сучасних умовах складність об'єктів, що контролюються, значно перевищує можливості суб'єктів контролю (органів управління та контролюючих органів). Таким чином, контроль стає недостатньо ефективним, тому що його органи з об'єктивних причин не в змозі регулярно, своєчасно та повно переробляти інформацію, необхідну для якісної постановки контролюючої діяльності. Сама система контролю продовжує розвиватися, як правило, екстенсивним методом, тобто шляхом формування нових органів (хоча вже зараз фахівці нараховують більш як 100 різних систем зовнішнього контролю діяльності підприємств). При цьому якість керівних рішень значно знижується (одні рішення суперечать Іншим), а технічна та наукова база для їх прийняття не встигає за потребами суспільства та не відповідає сучасним вимогам.

Як результат - об'єкти управління поступово стали відходити з-під реального контролю; процес контролю стає все більш формальним, що перш за все впливає на темпи розвитку суспільного виробництва.

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...