Меню сайта

Економічна природа та зміст системи моніторингу фінансового стану

Вінницька торгово-промислова палата (на базі якої проводилась робота над дипломною роботою) належить до організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Як бачимо, послуги підприємств даного виду діяльності за 2011 р. були надані в об’ємі 262 млрд. грн., що є другим показником після промисловості в Україні. Левову долю таких послуг надають великі підприємства.

Фінансовий стан організації потребує вивчення особливостей та сутності дослідження. Процес проведення оцінки фінансового стану організації в економіці носить назву моніторингом. Його мету можна визначити як пошук резервів збільшення прибутковості, платоспроможності та рентабельності організації.

Моніторинг - це процес безперервного пошуку змін в господарській діяльності організації та контроль відповідності цих змін бажаним результатам. Крім того, моніторинг містить в собі прогнозування результатів та запобігання критичним ситуаціям.

Моніторинг фінансового стану організації передбачає ряд етапів. Відображених на рис. 1.1.

Детальніше розглянемо дані етапи далі:

1. Вибір та групування необхідних показників за усіма видами фінансового контролінгу. Ця система заснована на фактичних даних управлінського та фінансового обліку і є «первинною інформаційною базою відслідковування», яка застосовується в процесі подальшого розрахунку конкретних абсолютних, відносних та аналітичних фінансових та господарських показників, що вказують на ефективність фінансової діяльності організації.

. Розрахунок систем загальних аналітичних коефіцієнтів, які визначають чітке уявлення щодо фактичних результатів дотримання планових кількісних та якісних стандартів контролю, виконується у відповідності із системою фінансових показників.

. Створення форм контрольних звітів: для задоволення ефективного контролю така форма повинна мати стандартний вигляд і концентрувати в собі нижченаведену інформацію:

фактичне значення підконтрольного показника;

відхилення фактичного значення показника від планового;

визначення причин негативних відхилень в загальному і за конкретними складовими підконтрольного показника;

факторний аналіз [32, с. 28].

. З’ясування періодів, за якими має здійснюватись контроль за групами та видами показників, що визначаються відповідно до фактору «швидкості реагування».

Відповідно звіти в залежності від періодичності їх подання можуть бути:

квартальні;

місячні;

тижневі або декадні.

. З’ясування діапазонів відхилень фактичних (реальних) підрахованих результатів від планових (стандартів). Всі потенційні відхилення можна умовно розподілити на три групи:

негативне (критичне) відхилення;

негативне (допустиме) відхилення;

позитивне відхилення.

. Визначення причин відхилення фактичних значень обчислених контрольних показників від прийнятих стандартів. Наведений аналіз проводиться по конкретних «центрах відповідальності» і в результаті можуть бути визначені лише такі показники з контрольованих, яких за якими прослідковуються «критичні» відхилення від стандартів. Результатом даного етапу повинно стати виявлення причин, які могли викликати критичне або допустиме відхилення [37, с. 95].

Подібний аналіз в цілому по фірмі потребує застосування керівником відповідних розділів, що приведені у структурних звітах виконавців.

Також важливим етапом здійснення діагностики є систематичний контроль всіх процесів менеджером і коригування при необхідності визначених етапів програми [40, с. 380].

Моніторинг фінансового стану виконується на основі розрахунку економічних показників, що допомагають з’ясувати ефективність фінансово-господарської діяльності (рис. 1.2).

У випадку, якщо обчислені значення вищенаведених показників знаходяться в межах стандарту, то організацію, на базі якої здійснювались розрахунки, вважають прибутковою, а її фінансовий стан - задовільним. Якщо ж організація, за окремими обчисленими параметрами не відповідає нормі, то її фінансовий стан визнається нестійким, а подальші управлінські рішення ґрунтуються на проведенні більш точної діагностики діяльності цієї організації, яка і вкаже на конкретні недоліки, що впливають мають негативний вплив на фінансовий стан. Також варто відмітити, що здійснення системної діагностики фінансового стану організації - кропіткий процес, який потребує професіоналізму, тому саме тому здійснення його часто покладають на спеціалізовані аудиторські фірми [48, с. 273].

В цьому випадку джерелом інформації для здійснення системного аналізу фінансового стану являється фінансова звітність організації.

Це джерело інформації надає змогу вчасно та безпомилково отримувати звітні дані, які забезпечують можливість відразу оцінити недоліки роботи організації.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...