Меню сайта

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні

Деякі положення Закону України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» Конституційним Судом визнано такими, що не відповідають Конституції. Зокрема, щодо визначення Рахункової палати як органу «вищого державного фінансово-економічного» контролю. Визнано також такими, що не відповідають Конституції України, положення Закону, за якими на Рахункову палату покладено завдання організації і здійснення контролю за своєчасним виконанням «прибуткової» частини Державного бюджету; повноваження здійснювати «контрольно-ревізійні» види діяльності, що забезпечують «єдину систему контролю за виконанням Державного бюджету України» та інші повноваження.

Існує також Головне контрольне управління Адміністрації Президента України, яке головним чином займається питаннями реалізації Президентом своїх функцій, як гаранта Конституції та глави держави. Зокрема, згідно з Положенням про Адміністрацію Президента України та Указу Президента України «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням доручень Президента України» від 29 березня 2000 року, Головне контрольне управління:

- здійснює перевірки виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень, їх керівниками, а також відповідними підприємствами, установами і організаціями доручень Президента України, актів КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доручень Глави Адміністрації Президента України;

вивчає та аналізує здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади, їх відповідними органами і службами контрольно-наглядових функцій, узагальнює практику контрольної діяльності та вносить пропозиції щодо її вдосконалення;

вносить пропозиції щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні або несвоєчасному чи неналежному виконанні актів та доручень Президента України.

До виконання покладених на нього функцій Головне контрольне управління:

- залучає у встановленому порядку спеціалістів, науковців, працівників контролюючих і правоохоронних органів для проведення перевірок та підготовки відповідних пропозицій;

- одержує від Секретаріату КМУ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, контролюючих і правоохоронних органів, а також відповідних підприємств, установ і організацій інформацію, довідкові та інші матеріали з питань виконання актів та доручень Президента України;

одержує від посадових осіб органів виконавчої влади, відповідних підприємств, установ і організацій пояснення, що виникають під час перевірок виконання актів та доручень Президента України.

До функцій Кабінету Міністрів України, згідно зі ст. 116 Конституції, належать забезпечення і контроль за проведенням фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці і зайнятості населення; розробки і здійснення загальнодержавних програм економічного розвитку України; здійснення управління об'єктами загальнодержавної власності; забезпечення виконання Державного бюджету України; організація і здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Міністерства України в межах своїх повноважень організують виконання законодавчих актів, видають на їхній основі накази і контролюють їх виконання. Для реалізації своїх контрольних функцій міністерство має право притягати до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів міністерств та підконтрольних підприємств.

Виконавчу владу в областях і районах та відповідний економічний контроль здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня, а також місцевим радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Згідно зі ст. 143 Конституції, обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного розвитку відповідних територій та контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних рівнів та організовують контроль за їх виконанням.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...