Меню сайта

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні

Ліцензійна палата України здійснює контроль за дотриманням порядку видачі ліцензій органами державної виконавчої влади, а також за виконанням суб'єктами підприємницької діяльності вимог нормативних актів щодо здійснення видів підприємницької діяльності, які ліцензуються.

Основними завданнями державного казначейства України є:

- організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за ним;

- здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;

- розробка нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів. Організації, що фінансуються із державного бюджету, не можуть переказувати кошти іншим суб'єктам із поточних рахунків без попереднього контролю органів Державного казначейства України.

Державна інспекція України з контролю за цінами слідкує за правильністю застосування і економічного обґрунтування цін (тарифів міністерствами, відомствами та підприємствами усіх форм власності.

Державний комітет статистики України здійснює контроль за достовірністю звітних даних та порушенням звітної дисципліни.

Державний комітет України у справах захисту справ споживачів перевіряє у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг), а також дотримання правил торгівлі та надання послуг населенню.

Експортний контроль в Україні здійснюють Урядова комісія з політики експортного контролю та Державна служба експортного контролю в Україні.

Деякі функції у сфері економічного контролю мають: Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), Державна митна служба, Державна автомобільна інспекція, Державна пожежна інспекція, Державна санітарна інспекція, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Менш відомі контрольні функції таких органів, як Державна пробірна палата, Державна комісія з питань впровадження електронних систем та засобів контролю і управління товарним та грошовим обігом, Торгово-промислової палати України та інших. Окрім того, в Україні постійно створюються різні тимчасові слідчі комісії та комісії з питань перевірки окремих нагальних питань господарчої діяльності, таких як тимчасова комісія з питань забезпечення своєчасної оплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів.

Найбільш відомими органами державного економічного контролю в Україні є Національний банк України, Державна контрольно-ревізійна служба та Державна податкова служба України.

Національний банк України контролює дотримання касової дисципліни, правил розрахунків при проведенні господарчих операцій, використання кредитів за цільовим призначенням, здійснює емісію грошей та регулює грошові відносини у державі. Окрім того, він контролює діяльність комерційних банків, проводить їх ревізії, вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності або про їх закриття, коли вони порушують діюче законодавство України про банківську діяльність.

Установи комерційних банків, виходячи зі своїх завдань фінансового контролю за ходом виробництва, періодично перевіряють кількісні та якісні показники підприємств, що кредитуються. Особливе місце при цьому відводиться контролю збереження власних обігових коштів, стану запасів товарно-матеріальних цінностей, ефективності використання наданих кредитів, цільовому витрачанню фонду оплати праці, стану платіжної дисципліни та дотримання правил обігу готівки та касового ліміту.

Найбільш повно перевіряють діяльність підконтрольних об'єктів органи державної контрольно-ревізійної служби України, їхнім головним завданням є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актів та запобігання їх у подальшій діяльності. Сфера контролю Державної контрольно-ревізійної служби законодавчо обмежується міністерствами, відомствами, державними комітетами та державними фондами, а також підприємствами та організаціями, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...