Меню сайта

Система управління моніторингом фінансового стану підприємства

– кількісної оцінки економічного потенціалу організації з одним числовим значенням для використання в розрахунках;

– визначення факту виконання пріоритетних напрямів забезпечення фінансової стійкості організації;

оцінки рівня виконання плану [32, с. 30].

В даний час, поширеним засобом досягнення тактичних і стратегічних цілей є створення системи ранжирування, у відповідності до якої кожному конкретному значенню цільового показника відповідає однозначно конкретний ранг, в той час як сума рангів, отриманих даною організацією за результатами аналізу, є підставою для визначення фінансового стану компанії, розвитку тенденції її зміни і подальших перспектив діяльності. Таким чином, оцінка всіх сторін фінансово-господарського функціонування організації на підґрунті математичного моделювання органічно поєднується в єдиному інтегральному показнику.

Отриманий в результаті рейтингової оцінки інтегральний показник показує відповідність фінансового стану організації поточним ринковим умовам. Подальші висновки являють собою інформаційну базу для виконання поставленого завдання і дають змогу підготувати обґрунтовані висновки щодо фінансового стану організації в цілому.

В процесі аналізу фінансової діяльності компаній нерідко постає питання про порівнянність результатів діяльності різних господарських суб’єктів. Порівняльний аналіз застосовується задля визначення фінансового потенціалу організації і порівняння його з базою - сукупністю підприємств, середньогалузевими показниками тощо. Крім того порівняльний аналіз використовується і самою організацією для відповідної корекції інформаційної бази, задля визначення ринкової позиції організації з погляду ефективності її діяльності в порівняні з іншими організаціями [37, с. 95].

Дане питання теоретично може мати два аспекти. Перший стосується порівняння кількох підприємств чи різних підрозділів однієї компанії на основі певних об’єктивних показників, які були обрані аналітиком за важливістю цих величин для системної оцінки діяльності господарських одиниць. Таке порівняння називають зовнішнім. Другий аспект пов’язаний з проблемою відповідності досягнутих компанією результатів еталону, з яким співставляють результати. В якості еталона можуть виступати бюджетне або планове завдання, результати основного періоду чи загальне уявлення про аналогічну «ідеальну» організацію.

Для вирішення проблеми зовнішнього порівняння застосовуються різноманітні рейтинги, вирішення проблеми відповідності досягнутих компанією результатів еталону пов’язане з формуванням інтегральних показників оцінки фінансово-економічної динаміки господарюючої одиниці, що носить назву внутрішнього рейтингування. Загальновідомо, що рейтинг (англ. rаtіng - оцінка, клас, розряд) є індивідуальним числовим показником визначення певних успіхів окремої особи в певному класифікаційному переліку (рейтинг-лист), синтезований, узагальнений показник, який включає різні характеристики об’єкта оцінки [37, с. 98].

Існує ряд вимог до проведення системного фінансового аналізу. Виділимо серед них найбільш суттєві.

По-перше, методологічна основа системного аналізу повинна ґрунтуватися на методиках, що дають можливість в умовах обмеженості часу оцінити фінансовий стан господарських одиниць. Варто зазначити, що за тривалістю процес системного аналізу серед інших типів фінансового аналізу організації займає друге місце і поступається тільки експрес-аналізу. Якщо експрес-аналіз за один-два дні на підґрунті фінансової звітності має визначити та ідентифікувати проблемні напрями господарської діяльності організації, то системний фінансовий аналіз впродовж двох-трьох тижнів реалізації процедури оцінки фінансового стану організації повинен не тільки ідентифікувати суперечливі елементи, але й розробити обґрунтовані висновки щодо перспективних тенденцій зміни фінансового стану господарчих одиниць в цілому, застосовуючи форми фінансової звітності та розшифровки статей звітності, дані господарського обліку, аудиторського звіту та інші доступні та наявні джерела інформації.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...