Меню сайта

Система управління моніторингом фінансового стану підприємства

– вибір методів аналітичного, математичного і статистичного моделювання повинен бути обґрунтований для адекватної оцінки вхідних інформаційних ресурсів з подальшою ідентифікацією на їх базі цільового показника системного фінансового аналізу;

– проведення системного аналізу здійснюється на основі системи цільових фінансових коефіцієнтів та показників відповідно до вибраної методики аналізу фінансового стану досліджуваного об’єкта;

– кожен фінансових показників повинен бути максимально інформативним;

формування загальної картини фінансового стану організації повинне базуватись на основі розрахунку цільового фінансового показника як результату щодо сталої сукупності окремих фінансових показників, що вказують на певні сторони фінансової діяльності організації;

порівняльний аналіз в системі інтегральних показників, що отримані в результаті аналітичної і математичної обробки вхідної первинної інформації в динаміці виконується порівняно з базовими показниками, що прийняті за орієнтири [30, с. 40].

В економічних джерелах зустрічається чимало описів і прикладів методик системної оцінки фінансового стану організації.

Деякі автори рекомендують проводити системний аналіз фінансового стану організації, ґрунтуючись на поєднанні фінансових коефіцієнтів. Для цього вивчають динаміку окремих показників, проводять порівняння із нормативними та середніми значеннями у галузі.

В міжнародній практиці для оцінювання фінансового стану організації широко застосовують математичні моделі, які допомагають формулювати загальний показник фінансового стану організації, тобто його інтегральну оцінку.

Найчастіше використовуються моделі Альтмана, Чессера, Ліса, Таффлера та ін. Широке застосування вищенаведених моделей у міжнародній практиці зумовлено такими перевагами: вони засновані на невеликій кількості розрахункових показників, що забезпечують точність результатів за невисокої трудомісткості їх застосування; моделі дають інтегральну оцінку і забезпечують можливість порівнювати різні об’єкти; інформація для проведення підрахунків доступна, так як відображається в основних формах фінансової звітності; є можливість не лише оцінки фінансового стану, а й прогнозування банкрутства, оцінки зони ризику, в якій перебуває організація [70, с. 179].

Проте дані моделі відображають реальні результати тільки в таких умовах, за яких вони були розроблені.

Використання цих моделей в Україні стало б можливим лише за повної відповідності фінансової звітності, бухгалтерського обліку, показників міжнародної практики і стабільного функціонування вітчизняних підприємств. За умов наявних відмінностей, показники українських організацій, які уведені в модель, повинні бути з відмінними критеріальними значеннями, так як значення даних коефіцієнтів має істотний вплив на результати розрахунків та відповідність висновків щодо фінансового стану організації.

Чинниками та показниками задовільного фінансового стану можуть бути: ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів, стійка платоспроможність. Виділяють такі чинники та показники незадовільного фінансового стану: недостатній обсяг власних оборотних коштів, неефективне розміщення засобів, наявність заборгованості платежів, негативні тенденції у виробництві. До найістотніших показників загальної характеристики фінансового стану відносять показники рентабельності та прибутковості. Істотне значення має оцінка структури доходів організації і аналіз взаємозв’язку прибутку та показників рентабельності. Варто також проаналізувати зв’язок прибутку організації з чинниками, які формують його, адже це полегшить практичну орієнтацію в даних питаннях.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...