Меню сайта

Економіко-організаційна характеристика ВАТ „Електротермометрія”

- обсяг товарної продукції у 2005 році на 5958,88 тис. грн. зріс порівняно з 2004 році, а у 2006 році знизився на 25,5 тис. грн.;

- виручка від реалізації по роках коливається: у 2005 році зросла на 4767,1 тис грн. порівняно з 2004 роком, а у 2006 знизилась на 20,4 тис. грн. порівняно з 2005 роком, причиною чого було зниження обсягів випуску товарної продукції;

· собівартість реалізованої продукції у 2005 та 2006 році зросла на 3568,4 тис грн. та на 209,4 тис. грн. відповідно, що є негативним так як обсяг реалізації у 2006 р. знизився 20,4 тис. грн.;

· валовий прибуток зріс у 2005 р. на 678,5 тис. грн., що відбулося за рахунок зростання виручки від реалізації і знизився у 2006 р. на 226,4 тис. грн. через зниження виручки і зростання собівартості продукції;

· така ж ситуація спостерігається з чистим прибутком, який збільшився у 2005 р. на 50,3 тис. грн., а у 2006 р. знизився на 38,0 тис. грн.;

· середньооблікова чисельність працюючих щороку зростала на 3 чоловіки і у 2005 р. вона складала 210 чоловік, у 2006 р. - 213. Чисельність працюючих збільшилося за рахунок зростання обсягу випуску продукції;

· фонд оплати праці збільшується у 2005 році на 28381,5 тис. грн. порівняно з 2004 роком та у 2006 році на 46660 тис. грн. порівняно з 2005 роком, що також пов’язано із зростанням виручки від реалізації та чисельності працюючих;

· середньомісячна зарплата зросла у 2005 році на 131,1 тис грн. порівняно з 2004 роком та у 2006 році на 215,9 тис. грн. порівняно з 2005 роком;

· продуктивність праці коливається на протязі періоду, що аналізується. У 2005 році вона зросла на 22,2 тис. грн./чол. порівняно з 2004 роком, а у 2006 році знизилась на 0,7 тис. грн./чол. порівняно з 2005 роком. Це викликано зростанням обсягів випуску продукції у 2005 р. та їх зниженням у 2006 р.;

· середньорічна вартість основних фондів значно зросла у 2005 році на 185,95 тис. грн. порівняно з 2004 роком, а у 2006 році на 2,45 тис. грн. порівняно з 2005 роком;

· вартість оборотних коштів у 2005 році зросла на 167,6 тис. грн. порівняно з 2004 роком за рахунок зростання величини виробничих запасів і готової продукції відповідно на 56,7 тис. грн. і 212,2 тис. грн., а у 2006 році - на 8,2 тис. грн. порівняно з 2005 роком через зростання виробничих запасів на 146,2 тис. грн., дебіторської заборгованості на 337,6 тис. грн., грошових коштів на 0,8 тис. грн.;

· дебіторська заборгованість знизилась у 2005 р. на 112,4 тис. грн., враховуючи те, що виручка від реалізації зросла можна говорити про те, що збільшився приплив коштів від дебіторів, у 2006 р. спостерігається протилежна ситуація - дебіторська заборгованість зросла на 336,0 тис. грн.;

· кредиторська заборгованість знизилась у 2005 році на 85,5 тис. грн. порівняно з 2004 роком, у 2006 році - на 116,0 тис. грн. порівняно з 2005 роком, що свідчить про покращення господарської діяльності підприємства;

· через збиткову діяльність підприємства у 2004 та 2006 роках немає сенсу говорити про рентабельність. У 2005 р. рентабельність основної діяльності склала 2,93 %, що також є досить низьким показником, рентабельність власного капіталу в тому ж році склала 22,5 %.

Дані таблиці в додатку Б дозволяють зробити наступні аналітичні висновки. За аналізований період майно підприємства збільшилося у 2005 році на 63,4 тис. грн. порівняно з 2004 роком і становить 2970,2 тис. грн., у 2006 році - на 650,3 тис. грн. порівняно з 2005 роком і становить 3620,5 тис. грн. Така зміна зумовлена збільшенням оборотних активів у 2005 році на 167,7 тис. грн., у тому числі, запасів на 56,7 тис. грн., готової продукції на 212,2 тис. грн., інших оборотних активів на 8,5 тис. грн., товарів на 14,5 тис. грн., одночасно відбулось зменшення дебіторської заборгованості і грошових коштів відповідно на 93,1 тис. грн. і 11,8 тис. грн У 2006 р. зростання майна підприємства на 650,3 тис. грн. стало можливим за рахунок збільшення:

- необоротних активів на 2002,2 тис. грн.;

- оборотних активів на 447,3 тис. грн., в тому числі:

- виробничі запаси - на 146,2 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги - на 337,6 тис. грн.;

- грошові кошти - на 0,8 тис. грн;

- інших оборотних активів на 11,5 тис. грн.

Загалом за період, що аналізується вартість оборотних активів постійно зростала (на 167,7 тис. грн. у 2005 р. і 447,3 тис. грн. у 2006 р.), що може свідчити про розширення операційної діяльності підприємства.

Аналіз динаміки пасиву балансу свідчить (додаток В), що його основну частину складають позикові кошти, що є негативним явищем оскільки підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування і має низьку фінансову стійкість.

У 2005 р. зростання джерел майна відбулось за рахунок збільшення власного капіталу на 278,7 тис. грн. та поточних зобов’язань за розрахунками на 58,0 тис. грн. Натомість зменшились поточні зобов’язання на 295,3 тис. грн. за рахунок зниження короткострокових кредитів на 154,3 тис. грн., кредиторської заборгованості за товари, роботи , послуги на 85,5 тис. грн. та інших поточних зобов’язань на 33,5 тис. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...