Меню сайта

Економіко-організаційна характеристика ВАТ „Електротермометрія”

Зростання пасиву балансу у 2006 р. на 713,7 тис. грн. стало можливим за рахунок збільшення поточних зобов’язань на 797,4 тис. грн. (короткострокові позики зросли на 655,2 тис. грн., векселі видані - на 225,3 тис. грн.).

Позитивним є залучення довгострокових позик, якщо вони будуть використовуватись в обороті підприємства.

Всі ці показники свідчать про те, що підвищення собівартості одиниці продукції за 2004-2006 рр., перш за все зумовлене ростом матеріальних затрат, а вже потім - ростом витрат на оплату праці і відрахувань.

Та незважаючи на це, аналізуючи дані таблиць, можна зробити висновок про успішну діяльність підприємства - ріст виробництва та прибутку.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку покладається на власника підприємства або на вповноважену ним особу. Ведення обліку здійснюють бухгалтери, що мають відповідну освіту та навички практичної роботи.

На підприємстві працює головний бухгалтер, який:

забезпечує дотримання на підприємстві єдиних засад ведення обліку і складання фінансової звітності;

організовує контроль за відображенням операцій на рахунках;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачами майна підприємства;

- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку.

Також на підприємстві працюють 10 бухгалтерів і 2 касири. Вони ведуть облік із використанням спеціальних комп'ютерних програм, реєструють та документують господарські операції, узагальнюють облікову інформації для потреб фінансового та податкового обліку, а також складають зовнішню звітності.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється для отримання інформації про наявність та оцінку майна, зобов'язань, розмір отриманих доходів та витрат. Система бухгалтерського обліку повинна бути побудована таким чином, щоб після закінчення звітного періоду можна було без значних зусиль сформувати фінансову звітність.

Фінансова звітність складається після закінчення звітного періоду, який ще називають обліковим періодом. Обліковий період на підприємствах триває з початку року (дати заснування) до 31 грудня поточного року. Для потреб складання проміжної звітності звітний період поділяють на квартали. Підприємство також може складати місячну звітність.

Протягом звітного періоду в системі бухгалтерського обліку збирається, опрацьовується та групується економічна інформація про всі господарські операції, що відбулись. Процес опрацювання облікової інформації складається з таких основних етапів, що повторюються в кожному обліковому періоді і становлять цикл обробки інформації.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку способом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри бухгалтерського обліку відкриваються за всіма операціями, за якими є первинні документи на даному підприємстві, з метою їх узагальнення та систематизації.

На підприємстві використовується спрощена та автоматизована форма бухгалтерського обліку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...